Prilog – Odluka o donošenju IV. izmjena i dopuna GUP-a grada Virovitice