Odluke koje donosi Gradsko vijeće

U skladu sa Statutom Grada Virovitice Gradsko vijeće donosi:

1. Statut Grada,
2. Poslovnik o radu,
3. odluku o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada,
4. proračun, projekciju proračuna za slijedeće dvije godine i odluku o izvršavanju proračuna,
5. polugodišnje i godišnje izvješće o izvršenju proračuna,
6. odluku o privremenom financiranju,
7. odluku o dugoročnom zaduživanju grada
8. odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina te raspolaganju ostalom imovinom većom od 0,5 % iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, odnosno raspolaganju ostalom imovinom, odnosno ako je taj iznos veći od 1.000.000,00 kuna,
9. odluku o promjeni granice Grada Virovitice,
10. uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih odjela i službi,
11. donosi odluku o kriterijima za ocjenjivanje službenika i načinu provođenja ocjenjivanja,
12. osniva javne ustanove, ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe, za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Grad,
13. daje prethodnu suglasnost, odnosno suglasnost na statute i druge akte ustanova i trgovačkih društava ukoliko zakonom ili odlukom o osnivanju ili ovim statutom nije drugačije propisano,
14. donosi odluke o potpisivanju sporazuma o suradnji s drugim jedinicama lokalne samouprave, u skladu sa općim aktom i zakonom,
15. raspisuje lokalni referendum,
16. bira i razrješava predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća,
17. osniva radna tijela, bira i razrješuje članove tih tijela,
18. imenuje, bira i razrješuje druge osobe određene zakonom, drugim propisima, ovim Statutom i odlukama Gradskog vijeća,
19. odlučuje o zajedničkom obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga s drugim jedinicama lokalne samouprave,
20. odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje pravnim osobama u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu Grada i o davanju suglasnosti za zaduživanje ustanova kojih je osnivač Grad,
21. donosi odluku o davanju jamstva pravnoj osobi u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu i ustanovama čiji je osnivač za ispunjenje obveza razmjerno udjelu u vlasništvu,
22. odlučuje o stjecanju i prijenosu (kupnji i prodaji) dionica odnosno udjela u trgovačkim društvima ako zakonom, ovim Statutom odnosno odlukom Gradskog vijeća nije drugačije riješeno,
23. odlučuje o prijenosu i preuzimanju osnivačkih prava u skladu sa zakonom,
24. donosi odluke i druge opće akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga Grada,
26. obavlja i druge poslove koji su zakonom, drugim propisom i Statutom stavljeni u nadležnost.