O mjesnim odborima

Na području Grada Virovitice radi ostvarivanja neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima, kao oblici mjesne samouprave, osnovano je 14 mjesnih odbora.

Na području Grada Virovitice mjesni odbori su: Mjesni odbor Čemernica za naselje Čemernicu, Mjesni odbor Golo Brdo za naselje Golo Brdo, Mjesni odbor Jasenaš za naselje Jasenaš, Mjesni odbor Korija za naselje Korija, Mjesni odbor Milanovac za naselje Milanovac, Mjesni odbor Podgorje za naselje Podgorje, Mjesni odbor Rezovac za naselje Rezovac, Mjesni odbor Rezovačke Krčevine za naselje Rezovačke Krčevine, Mjesni odbor Sveti Đurađ za naselje Sveti Đurađ, te Mjesni odbor Taborište, Mjesni odbor Stjepan Radić, Mjesni odbor Zbor narodne garde, Mjesni odbor Josip Juraj Strossmayer i Mjesni odbor Matija Gubec za naselje Virovitica.

U ostvarivanju prava i obveza svaki mjesni odbor dužan je uvažavati interese drugih mjesnih odbora i Grada u cjelini. Inicijativu i prijedlog za osnivanje novog mjesnog odbora, koji u odnosu na ostale dijelove čini zasebnu razgraničenu cjelinu (dio naselja), mogu dati Gradsko vijeće, Gradonačelnik, vijeća mjesnog odbora sa područja na kojem se osniva novi mjesni odbor i najmanje 20% građana s područja postojećeg mjesnog odbora upisanih u registar birača.

Inicijativu i prijedlog za izdvajanje dijela mjesnog odbora, za ukidanje, spajanje i promjenu područja mjesnog odbora mogu dati: Gradsko vijeće, Gradonačelnik, vijeće mjesnog odbora sa područja na kojem se osniva novi mjesni odbor i najmanje 20% građana s područja postojećeg mjesnog odbora upisanih u registar birača.

Tijela mjesnog odbora su vijeće mjesnog odbora i predsjednik vijeća mjesnog odbora. Vijeće mjesnog odbora bira predsjednika vijeća iz svoga sastava većinom glasova svih članova vijeća na vrijeme od četiri godine. Funkcije članova mjesnog odbora su počasne.

Vijeće mjesnog odbora:

 1. donosi program rada i izvješće o radu mjesnog odbora
 2. donosi plan malih komunalnih akcija i utvrđuje prioritet u njihovoj realizaciji,
 3. donosi pravila mjesnog odbora,
 4. donosi poslovnik o radu u skladu s ovim Statutom,
 5. brine o financiranju i prikupljanju sredstava za rad mjesnog odbora, te donosi financijski plan i godišnji obračun,
 6. bira i razrješava predsjednika
 7. saziva mjesne zborove građana,
 8. odlučuje o korištenju sredstava namijenjenih mjesnom odboru u proračunu grada,
 9. predlaže promjene vezane za područje mjesnog odbora, odnosno daje mišljenje Gradskom vijeću o drugim inicijativama i prijedlozima,
 10. surađuje s drugim mjesnim odborima na području grada,
 11. surađuje s udrugama na svom području u pitanjima od interesa za građane mjesnog odbora,
 12. predlaže rješenja od interesa za svoje područje u postupcima izrade i donošenja prostornih i drugih planskih dokumenata grada i njihova ostvarenja te drugih akata od utjecaja na život i rad građana na području odbora,
 13. predlaže mjere za razvoj komunalne infrastrukture i uređenja naselja,
 14. predlaže imenovanje ulica, javnih prometnih površina, parkova, škola, vrtića i drugih objekata na svom području,
 15. obavlja i druge poslove utvrđene propisima, odlukama i općim aktima.

Vijeće mjesnog odbora odgovorno je Gradonačelniku za zakonitost svoga rada.

Predsjednik Vijeća mjesnog odbora:

1. predstavlja mjesni odbor i vijeće mjesnog odbora,
2. saziva sjednice vijeća, predlaže dnevni red, predsjeda sjednicama vijeća i potpisuje akte vijeća,
3. provodi i osigurava provođenje odluka vijeća te izvješćuje o provođenju odluka vijeća,
4. surađuje s tijelima Grada Virovitice,
5. informira građane o pitanjima važnim za mjesni odbor,
6. obavlja druge poslove koje mu povjeri vijeće mjesnog odbora i gradonačelnik.

Predsjednik vijeća mjesnog odbora odgovoran je za svoj rad vijeću mjesnog odbora i Gradonačelniku za povjerene poslove iz samoupravnog djelokruga.

Član vijeća mjesnog odbora ima pravo i dužnost:

1. prisustvovati sjednicama vijeća mjesnog odbora,
2. predlagati vijeću mjesnog odbora razmatranje pojedinih pitanja iz njegova djelokruga,
3. raspravljati i izjašnjavati se o svim pitanjima koji su na dnevnom redu vijeća mjesnog odbora,
4. obavljati poslove i zadaće koje mu u okviru svoga djelokruga povjeri vijeće mjesnog Odbora.

Član vijeća mjesnog odbora ima i druga prava i dužnosti određena pravilima mjesnog odbora. Članove vijeća mjesnog odbora biraju građani s područja mjesnog odbora koji imaju biračko pravo na neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, razmjernim izbornim sustavom na vrijeme od četiri godine. Izbornu jedinicu za izbor članova vijeća mjesnog odbora čini cijelo područje mjesnog odbora. Postupak izbora vijeća mjesnog uređuje se posebnom odlukom Gradskog vijeća uz shodnu primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuje izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave. Izbore za članove vijeća mjesnih odbora raspisuje Gradsko vijeće u mjesecu svibnju svake četvrte godine.

Broj članova mjesnog odbora određuje se prema broju stanovnika mjesnog odbora. Vijeće mjesnog odbora ima:

– 5 članova u mjesnom odboru koji ima do 1 000 stanovnika,
– 7 članova u mjesnom odboru koji ima preko 1 000 stanovnika.

Sredstva za obavljanje poslova povjerenih mjesnim odborima odnosno za rad vijeća mjesnih odbora osiguravaju se u gradskom proračunu. Stručne i administrativne poslove za potrebe mjesnog odbora obavljaju upravna tijela Grada Virovitice, a nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnog odbora obavlja Gradonačelnik.

Gradonačelnik može u postupku provođenja nadzora nad zakonitošću rada mjesnog odbora raspustiti vijeće mjesnog odbora ako ono učestalo krši odredbe ovog Statuta, pravila mjesnog odbora i ne izvršava povjerene mu poslove. Gradonačelnik jednom godišnje organizira se sastanak građana putem mjesnih odbora.