Gradsko vijeće

Gradsko vijeće Grada Virovitice je predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi odluke i druge akte u okviru prava i dužnosti Grada te obavlja i druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i Statutom Grada. Gradsko vijeće ima 19 članova, a bira se na neposrednim izborima tajnim glasovanjem na način određen zakonom.

Mandat članova Gradskog vijeća traje četiri godine.

Gradsko vijeće osniva odbore, komisije i druga radna tijela u kojima se razmatraju pitanja o kojima se odlučuje u Vijeću kao i obavljanje drugih poslova koji im se povjeravaju na temelju Statuta Grada i zakona.

KODEKS PONAŠANJA VIJEĆNIKA