Pravo na pristup informacijama

Ustav RH – pravo na pristup informacijama

Članak 38., stavak 4.

“Jamči se pravo na pristup informacijama koje posjeduju tijela javne vlasti. Ograničenja prava na pristup informacijama moraju biti razmjerna naravi potrebe za ograničenjem u svakom pojedinom slučaju te nužna u slobodnom i demokratskom društvu, a propisuju se zakonom.”

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Grad Virovitica uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 172/03). Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj Zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno Zakonu.

ZAKON O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA

KRITERIJI ZA ODREĐIVANJE VISINE NAKNADE STVARNIH MATERIJALNIH TROŠKOVA I TROŠKOVA DOSTAVE INFORMACIJE

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA – SLUŽBENI VJESNIK GRADA VIROVITICE

ODLUKA O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU SLUŽBENIKA ZA INFORMIRANJE

OBRASCI – PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Obrazac Zahtjeva za pristup informacijama

Obrazac Zahtjeva za dopunu ili ispravak infromacije

Obrazac -Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

NAČIN OSTVARIVANJA PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Ovlaštenik prava na informaciju ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pismenog zahtjeva Gradu Virovitici:

Pisani zahtjev u vezi s ostvarivanjem prava na pristup informaciji može se podnijeti:

Usmeni zahtjev u vezi s ostvarivanjem prava na pristup informaciji može se podnijeti:

  • osobno na adresi Grada Virovitice, Trg kralja Zvonimira 1 (Palača Pejačević)
  • putem telefona na telefonski broj: 033-638-873

Službenik za informiranje Grada Virovitice je
Dario Vranek
Tel. 033-638-873, mail: dario.vranek@virovitica.hr

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama
Podijelite sadržaj

Grad Virovitica

Skip to content