Pravo na pristup informacijama

Zakonom o pravu na pristup informacijama uređuje se, među ostalim, pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduju tijela javne vlasti, propisuju se načela prava na pristup informacijama i ponovna uporaba informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

Cilj Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama temelji se na načelima javnosti i slobodnog pristupa, pravodobnosti, potpunosti i točnosti informacija, načelu jednakosti, načelu raspolaganja informacijom, načelu međusobnog poštovanja i suradnje te, sukladno članku 5. stavku 1. točki 5. Zakona „obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije, kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom“.

Informacija, u smislu navedenog Zakona (članak 5. stavak 1. točka 3.), predstavlja „svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra, neovisno o načinu na koji je prikazan (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis), koji je
tijelo izradilo samo ili u suradnji s drugim tijelima ili dobilo od druge osobe, a nastao je u okviru djelokruga ili u vezi s organizacijom i radom tijela javne vlasti“

Ponovna uporaba informacija, u skladu s člankom 5. stavkom 1. točkom 6. Zakona „znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalne ili nekomercijalne svrhe drukčije od izvorne svrhe u okviru javnog posla za koji su te informacije izrađene. Razmjena informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihovog djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu“.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Gradu Virovitici, službeniku za informiranje.

ODLUKA O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU SLUŽBENIKA ZA INFORMIRANJE

OTVORENI PODACI 

NAČIN OSTVARIVANJA PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Ovlaštenik prava na informaciju ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pismenog zahtjeva Gradu Virovitici:

Pisani zahtjev u vezi s ostvarivanjem prava na pristup informaciji može se podnijeti:

  • slanjem zahtjeva na adresu Grad Virovitica, Trg kralja Zvonimira 1 (Pisarnica)
  • putem elektronske pošte na adresu službenika za informiranje: martina.basic@virovitica.hr

Usmeni zahtjev u vezi s ostvarivanjem prava na pristup informaciji može se podnijeti:

  • osobno na adresi Grada Virovitice, Trg kralja Zvonimira 1 (Palača Pejačević)
  • putem telefona na telefonski broj: 098/1718-420

Službenik za informiranje Grada Virovitice je
Martina Bašić
Tel. 098 1718 420, mail: martina.basic@virovitica.hr

Grad Virovitica ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije.
Visina naknade za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, određena je sukladno kriterijima iz članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama.

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN, br. 12/14)

Ispravak kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN, br. 15/14)

Povjerenik za informiranje je neovisno državno tijelo za zaštitu prava na pristup informacijama koji štiti, prati i promiče Ustavom Republike Hrvatske zajamčeno pravo na pristup informacijama.

Povjerenik za informiranje – preuzimanje obrazaca

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama