6. sjednica Gradskog vijeća Grada Virovitice

Poziv

Evidencijski listić

1. Aktualni sat
2. Usvajanje Zapisnika sa 5. sjednice Gradskog vijeća Grada Virovitice
3. Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Grada Virovitice za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu
4. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Virovitice za 2021. godinu
5. Donošenje Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture u 2021. godini
6. Donošenje Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2021. godini
7. Donošenje Izmjena i dopuna Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021. godinu
8. Donošenje Izmjene Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2021. godinu
9. Donošenje Izmjena Programa utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije za ribnjake za 2021.godinu
10. Donošenje Izmjena Programa javnih potreba u kulturi Grada Virovitice za 2021. godinu
11. Donošenje Izmjena Programa javnih potreba u sportu Grada Virovitice za 2021. godinu
12. Donošenje Odluke o povjeravanju Reciklažnog dvorišta u Virovitici na upravljanje tvrtki Flora VTC d.o.o.
13. Donošenje Odluke o izradi IV. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Virovitice
14. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o postupku izbora članova vijeća mjesnih odbora
15. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o dugoročnom kreditnom zaduženju Grada Virovitice
16. Donošenje Analize stanja sustava civilne zaštite za grad Viroviticu u 2021. godini
17. Donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite grada Virovitice za 2022. – 2025.g.
18. Donošenje Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite Grada Virovitice sa financijskim učincima za trogodišnje razdoblje 2022.-2024.g.
19. Pitanja i prijedlozi

ODBORI

Skip to content