10.sjednica Gradskog vijeća Grada Virovitice

Dnevni red

Evidencijski listić

 1. Aktualni sat
 2. Usvajanje Zapisnika sa 8.  sjednice Gradskog vijeća Grada Virovitice
 3. Usvajanje Zapisnika sa 9.  sjednice Gradskog vijeća Grada Virovitice
 4. Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu FLORA VTC d.o.o. za 2017. godinu
 5. Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu Plina VTC d.o.o. za 2017. godinu
 6. Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu Virkoma d.o.o. za 2017. godinu
 7. Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu Poslovnog parka Virovitica d.o.o. za 2017. godinu
 8. Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu Regionalne energetske agencije Sjever za 2017. godinu
 9. Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu Razvojne agencije VTA za 2017. godinu
 10. Razmatranje Izvješća o radu Informativnog centra Virovitica d.o.o. za 2017. godinu
 11. Donošenje Odluke o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Viroviticu
 12. Donošenje Odluke o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta kčbr. 966/6 sa 1436m² upisanog u zk. ul. br. 2201 k. o. Virovitica-centar
 13. Donošenje Odluke o zamjeni neizgrađenog građevinskog zemljišta kčbr. 460/2 sa 503m² upisanog u zk. ul. br. 2098 k. o. Virovitica-centar za 788/943 dijela neizgrađenog građevinskog zemljišta kčbr. 1307 sa 943m² upisanog u zk. ul. br. 649 k. o. Virovitica-centar
 14. Donošenje Plana rasporeda kioska na području Grada Virovitice
 15. Pitanja i prijedlozi.
Podijelite sadržaj

Grad Virovitica