20. sjednica Gradskog vijeća Grada Virovitice

Poziv na 20. sjednicu Gradskog vijeća Grada Virovitice

Evidencijski listić 

1. Aktualni sat
2. Usvajanje Zapisnika sa:
a) 18. sjednice Gradskog vijeća Grada Virovitice
b) 19. sjednice Gradskog vijeća Grada Virovitice
3. Razmatranje Izvješća o radu Gradonačelnika za razdoblje od siječnja do lipnja 2023. g.
4. Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Virovitice za 2023. godinu
5. Donošenje Odluke o prodaji nekretnina u Mihanovićevoj ulici 4 označene k.č.br. 766/1 i k.č.br. 766/2 obje upisane u k.o. Virovitica – centar
6. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o prijenosu prava vlasništva na zemljištu kčbr. 1172 sa 623m2 upisanom u zk.ul.br. 629 k.o. Virovitica-centar
7. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Izgradnja pješačke staze na groblju u Rezovcu“
8. Donošenje Odluke o ustupanju bez naknade opreme i namještaja Osnovnoj školi Vladimir Nazor Virovitica za trodijelnu školsku sportsku dvoranu
9. Donošenje Odluke o ustupanju opreme Centru za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju
10. Donošenje Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Cvrčak Virovitica kojemu je osnivač Grad Virovitica
11. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Cvrčak Virovitica
12. Donošenje Odluke o donošenju Plana zaštite od požara za područje grada Virovitice
13. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Virovitice
14. Donošenje Odluke izmjeni Odluke o korištenju dopuštenog prekoračenja po transakcijskom računu
15. Donošenje Odluke o izmjeni o kratkoročnom zaduživanju Grada Virovitice
16. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o uključenju Grada Virovitice u program izgradnje stanova po Programu društveno poticane stanogradnje (POS)
17. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o mjerilima i kriterijima za kupnju stanova
iz Programa društveno poticane stanogradnje (POS)
18. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o uključivanju u projekt „LEADER“ – osnivanje udruge Lokalna akcijska grupa (LAG)
19. Pitanja i prijedlozi.

Skip to content