Zbor građana u Mjesnom odboru Rezovac

U sklopu održavanja zborova građana, jučer26.9.2007. g. u prostorijama mjesnog doma održan je sastanak sa građanimaMjesnog odbora Rezovac.Predsjednik Vijeća Mjesnog odbora Rezovac Dubravko Lanšćak , vezano za izvedeneradove do sada, izjavio je 90% plana realizirano pri tom posebno istaknuvšiuređenje mjesnog doma u kojem će se građani moći okupljati, dogovarati se osvojim potrebama vezanim za poboljšanje uvjeta stanovanja, izgradnjikanalizacije, uređenje kanala i propusta na mjestima koja su najugroženija. U sklopu održavanja zborova građana, jučer 26.9.2007. g. u
prostorijama mjesnog doma održan je sastanak sa građanima Mjesnog odbora
Rezovac.

Predsjednik Vijeća Mjesnog odbora Rezovac Dubravko Lanšćak , vezano za izvedene
radove do sada, izjavio je 90% plana realizirano pri tom posebno istaknuvši
uređenje mjesnog doma u kojem će se građani moći okupljati, dogovarati se o
svojim potrebama vezanim za poboljšanje uvjeta stanovanja, izgradnji
kanalizacije, uređenje kanala i propusta na mjestima koja su najugroženija.

Gradonačelnik, zajedno sa suradnicima i direktorima komunalnih poduzeća Virkom
i Flora, upoznao je prisutne sa dogovorom postignutim sa Hrvatskim vodama o
izradi mreže kanala kojima bi se trajno riješili problemi stanovništva,
naročito u brdskim predjelima grada, nakon čega će krenuti sustavna izgradnja.

Građani su upoznati sa zakonskom obvezom priključenja na kanalizaciju, a
naglašeno je da se za ishođenje dokaza za ostvarivanje uvjeta za priključenje
obrate u službe Virkoma.

Istaknuta je obveza građana da sami jave ukoliko je potrebno izvršiti zamjenu
sijalica javne rasvjete na broj 722-180.

na upite građana za uređenje i izgradnju komunalne infrastrukture u Rezovačkim
vinogradima, istaknuto je da je za izgradnju plinovoda i kanalizacije u tijeku
dobivanje građevinske dozvole, a u Odvojku III u tijeku je pročišćavanje
kanala. Uređenje cesta i kanala u Odvojku IV je u planu za 2008. godinu.

Gradonačelnik je istaknuo potrebu da se o svim pitanjima i problemima u naselju
treba izvijestiti Gradska uprava.

Skip to content