Za javne potrebe u kulturi za 2008. godinu predviđena sredstva od 8.830.700,00 kuna

Javne potrebe u kulturi za koje se sredstvaosiguravaju iz Proračuna Grada Virovitice jesu kulturne djelatnosti i poslovi,akcije i manifestacije u kulturi od interesa za Grad koje programom utvrde kaosvoje javne potrebe, kao i one koje su utvrđene posebnim zakonom, a osobito:djelatnost i poslovi ustanova kulture…

Javne
potrebe u kulturi za koje se sredstva osiguravaju iz Proračuna Grada Virovitice
jesu kulturne djelatnosti i poslovi, akcije i manifestacije u kulturi od
interesa za Grad koje programom utvrde kao svoje javne potrebe, kao i one koje
su utvrđene posebnim zakonom, a osobito: djelatnost i poslovi ustanova kulture,
udruženja i drugih organizacija u kulturi, kao i pomaganje i poticanje
umjetničkog i kulturnog stvaralaštva, te akcije i manifestacije u kulturi što
pridonose razvitku i promicanju kulturnog života, investicijsko održavanje,
adaptacije i prijeko potrebni zahvati na objektima kulture.

Svrha
Programa javnih potreba u kulturi je omogućiti redovnu programsku aktivnost
ustanova u kulturi, podupiranje kulturnog amaterizma i kulturnog stvaralaštva
te preko promotivnih, izložbenih i drugih manifestacija obogatiti
kulturno-zabavni život građana.

U 2007.
godini bilo je osigurano 7.049.395
kuna, a prijedlogom programa koji je danas utvrdilo Gradsko poglavarstvo
utvrđen je novi iznos novčanih sredstava za 2008. godinu u visini od 8.830.700 kuna što
predstavlja povećanja za cca 25% u odnosu na 2007. godinu.

Skip to content