Utvrđen prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Virovitice za 2007. godinu

Sa današnje sjednice Gradskog poglavarstva upućenje Gradskom vijeću Grada Virovitice prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna GradaVirovitice za 2007. godinu u kojem bi se gradski proračun povećao za 6.568.000,00kuna ili 8,16%, te bi ukupno iznosio 87.090.000,00 kuna. Izmjene i dopune proračuna potrebno jeizvršiti kako bi se uravnotežili prihodi i primici sa rashodima i izdacimaproračuna jer se pojedini prihodi ostvaruju u manjim ili većim svotama odplaniranih, a što se odražava na rashodovnu stranu proračuna

Sa današnje sjednice Gradskog
poglavarstva upućen je Gradskom vijeću Grada Virovitice prijedlog Izmjena i
dopuna Proračuna Grada Virovitice za 2007. godinu u kojem bi se gradski
proračun povećao za 6.568.000,00 kuna ili 8,16%, te bi ukupno iznosio 87.090.000,00
kuna. Izmjene i dopune proračuna
potrebno je izvršiti kako bi se uravnotežili prihodi i primici sa rashodima i
izdacima proračuna jer se pojedini prihodi ostvaruju u manjim ili većim svotama
od planiranih, a što se odražava na rashodovnu stranu proračuna. Veličine
rashoda također su mijenjane prema prioritetima potreba vodeći brigu o izvorima prihoda iz kojih se
financiraju.

U općem dijelu proračuna prihodi poslovanja se povećavaju
za 7.589.890,00 kuna ili za 10,87%.

Pomoći se povećavaju za 6.283.003,00
kuna. Za područja posebne državne skrbi se kroz tekuće pomoći iz državnog
proračuna očekuje 1.503.000,00 kuna ( do 31.12.2006. godine je to bio
ustupljeni dio poreza na dohodak za PPDS). Kapitalne pomoći iz županijskog
proračuna su smanjene radi usklađenja po donesenoj odluci županije za 66.881,00
kunu (za komunalnu infrastrukturu). Tekuće pomoći iz ministarstava smanjene su
za 100.000,00 kuna ( poljoprivreda i gospodarstvo) ali su zato kapitalne pomoći
unutar opće države porasle za 4.947.000,00 kuna i to: 500.000,00 kuna iz
ministarstva gospodarstva, 1.500.000,00 kuna od Fonda za regionalni razvoj, 500.000,00
kuna od Fonda za razvoj i zapošljavanje, a sve za razvoj gospodarstva grada; te
2.400.000,00 kuna za nabavu vatrogasnog vozila.

Sukladno rastu prihoda, rashodi
poslovanja se povećavaju za 1.377.625,00 kuna ili za 3,09%. Rashodi za
nabavu nefinancijske imovine povećavaju se za 5.194.375,00 kuna ili za 15,2%.

Smanjuju se rashodi za otkup
građevinskog zemljišta za izgradnju komunalne infrastrukture za 43.000,00 kuna.
Rashodi za ostalu nematerijalnu imovinu povećavaju se za 31.000,00 kuna, na
slijedeći način: smanjenje je za 154.000,00 kuna za izradu prostorne dokumentacije
i 15.000,00 kuna za regionalno odlagalište otpada, a povećanje rashoda je za
200.000,00 kuna za katastarsku izmjeru zemljišta. Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine povećavaju se za 5.109.357,00 kuna.

Ostali poslovni građevinski objekti
smanjuju se za 690.000,00 kuna i to: izgradnja poduzetničkog inkubatora
smanjuje se za 700.000,00 kuna jer se u ovoj godini namjerava izraditi
projektna dokumentacija i platiti vodni doprinos. Vrijednosno najveće
povećanje je za izgradnju ceste u poduzetničkoj zoni III u iznosu od 3.757.000,00
kuna. Izgradnja ostale komunalne infrastrukture u zoni smanjena je za 500.000,00
kuna.

U posebnom dijelu proračuna
transparentno je izražena promjena po svakoj proračunskoj poziciji. U program
Poduzetničke zone grada po ovim Izmjenama i dopunama predviđeno je
povećanje sredstava u iznosu od
3.343.899,00 kuna jer i nadalje glavni cilj je smanjenje nezaposlenosti i otvaranje
novih radnih mjesta, te indirektno povećanje poreznih prihoda proračuna i ponovno ulaganje sredstava u programe.

Slijedom svega gore navedenog, Gradskom
vijeću, predlaže se ukupno povećanje proračuna za 6.568.000,00 kuna ( 8,16%) ,
odnosno, sa sadašnjih 80.522.000,00 kuna na 87.090.000,00 kuna.

Skip to content