U utorak 29. studenog u 16.30 sati održat će se 27. sjednica Gradskog vijeća Grada Virovitice

U prostorijama Grada Virovitice, u Palači Pejačević, s početkom u 16,30 sati u utorak 29. studenog 2016. godine održat će se 27. sjednica Gradskog vijeća Grada Virovitice. Na sjednici će se između ostalog naći sljedeće točke Dnevnog reda:

 • Aktualni sat
 • Usvajanje Zapisnika sa 25. sjednice Gradskog vijeća Grada Virovitice i 26. sjednice Gradskog vijeća Grada Virovitice
 • Donošenje Proračuna Grada Virovitice za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu
 • Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Virovitice za 2017. godinu
 • Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
 • Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture grada Virovitice u 2017. godini
 • Donošenje Programa utroška sredstava spomeničke rente Grada Virovitice za 2017. godinu
 • Donošenje Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2017. godinu
 • Donošenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2017. godinu
 • Donošenje Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2017. godinu
 • Donošenje Programa utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije za ribnjake za 2017. godinu
 • Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu
 • Donošenje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na dijelu zemljišta čk.br. 2179/1 Put u mjestu sa 1j 195 čhv upisanom u zk.ul.br. 12772 k.o. Virovitica
 • Donošenje Odluke o rasporedu sredstava za financiranje političkih stranaka koje imaju člana u Gradskom vijeću Grada Virovitice u 2017. godini
 • Donošenje Odluke o određivanju  pravnih osoba od interesa za civilnu zaštitu u Gradu Virovitici
 • Donošenje Programa rada Gradskog vijeća Grada Virovitice za 2017. g.
 • Razmatranje Programa rada Gradskog savjeta mladih Grada Virovitice za 2017. g.
Skip to content