U Virovitici će se graditi Centar za reciklažu komunalnog otpada i Reciklažno dvorište

Vijećnici Grada Virovitice usvojili su na 4. sjednici Gradskog vijeća Nacrt prijedloga Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2018. godinu.

Sredstva predviđena navedenim programom, 4.917.000,00 kuna, utrošit će se za nastavak radova na sanaciji gradskog odlagališta otpada Virovitica (radovi se financiraju sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost – 60 posto te sredstvima Grada Virovitice – 40 posto), kao i na izradu projektne dokumentacije za izgradnju Centra za reciklažu komunalnog otpada. Projekt bi se provodio u tri faze, a Grad Virovitica i tvrtka Flora VTC, u dogovoru s nadležnim ministarstvom, u fazi su izrade projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju moderne sortirnice. Druga faza bila bi kompostana te treća energana, odnosno energetski blok. Na taj način bi se miješani komunalni i biorazgradivi otpad pretvarao u bioplin ili biodizel, a u konačnosti i u električnu energiju. Do čpolovice sljedeće godine u planu je riješiti dokumentaciju za sortirnicu kako bi se moglo pristupiti nominaciji projekta, a potom i izgradnji potrebnih kapaciteta.

U planu je, između ostalog, i izgradnja Reciklažnog dvorišta uz postojeće gradsko odlagalište, koje će također biti nominirano prema Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. (virovitica.hr; foto: Matija Rođak)

Skip to content