U utorak 15. prosinca u 16.30 sati održat će se 20. sjednica Gradskog vijeća Grada Virovitice

Objavljeno:

Podijeli:

Popularni sadržaj

U prostorijama Grada Virovitice, u Palači Pejačević, s početkom u 16,30 sati u utorak 15. prosinca 2015.b godine održat će se 20. sjednica Gradskog vijeća Grada Virovitice. Na sjednici će se naći sljedeće točke Dnevnog reda:

1. Aktualni sat
2. Usvajanje Zapisnika sa 19. sjednice Gradskog vijeća Grada Virovitice
3. Donošenje Odluke o ukidanju Rješenja o imenovanju članova Zapovjedništva civilne zaštite Grada Virovitice
4. Donošenje Odluke o donošenju Procjene ugroženosti stanovništva materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od prirodnih i tehničko-tehnoloških katastrofa i velikih nesreća za grad Viroviticu
5. Donošenje Analize stanja sustava civilne zaštite za Grad Viroviticu u 2015. godini
6. Donošenje Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite Grada Virovitice sa financijskim učincima za razdoblje 2016. – 2018.
7. Donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite za razdoblje 2016.-2019.
8. Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Grada Virovitice za 2015. godinu i projekcija za 2016. i 2017. godinu
9. Donošenje Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
10. Donošenje Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Virovitice u 2015. godini
11. Donošenje Izmjene Programa utroška sredstava spomenička rente za 2015. godinu
12. Donošenje Izmjena i dopuna Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2015. godinu
13. Donošenje Izmjena Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2015. godinu
14. Donošenje Izmjene Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2015. godinu
15. Donošenje Izmjene Programa utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije za ribnjake za 2015. godinu
16. Donošenje Proračuna Grada Virovitice za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu
17. Donošenje Odluke o izvršavanju proračuna Grada Virovitice za 2016. godinu
18. Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2016. godini
19. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture grada Virovitice u 2016. godini
20. Donošenje Programa utroška sredstava spomeničke rente Grada Virovitice za 2016. godinu
21. Donošenje Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2016. godinu
22. Donošenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2016. godinu
23. Donošenje Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2016. godinu
24. Donošenje Programa utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije za ribnjake za 2016. godinu
25. Donošenje Odluke o usvajanju Strategije razvoja turizma Grada Virovitice za razdoblje od 2015.-2020. godine
26. Donošenje Programa rada Gradskog vijeća Grada Virovitice za 2016. godinu
27. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o naknadama vijećnicima i članovima radnih tijela
28. Donošenje Odluke o rasporedu sredstava za financiranje političkih stranaka koje imaju člana u Gradskom vijeću Grada Virovitice u 2016. godini
29. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o zakupu zemljišta za postavu montažnih građevina, pokretnih radnji, naprava i deponija te održavanje skupova
30. Donošenje Odluke o prodaji nekretnina izgrađenih na čk.br. 177/1 k.o. Antunovac
31. Donošenje Odluke o povjeravanju obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada
32. Donošenje Odluke o Izmjeni i dopuni Odluke o usklađivanju JKP Flora VTC sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu
33. Donošenje Odluke o dopuni Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću Poslovni park Virovitica
34. Donošenje Odluke o pokretanju i provedbi postupka likvidacije trgovačkog društva Poslovni centar Virovitica d.o.o.
35. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Jug 1
36. Donošenje Odluka o davanju prethodne suglasnosti na odredbe statuta:
a) Osnovne škole Ivane Brlić-Mažuranić Virovitica
b) Osnovne škole Vladimir Nazor Virovitica
c) Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica
d) Glazbene škole Jan Vlašimsky Virovitica
37. Razmatranje Informacije o raspolaganju poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Virovitice za 2014. godinu
38. Pitanja i prijedlozi.

Skip to content