U utorak 13. studenog 20. sjednica Gradskog vijeća Grada Virovitice

U Velikoj vijećnici Virovitičko-podravske županije, Trg Ljudevita Patačića 1,  s početkom u  16,30 sati u utorak 13. studenog održat će se 20. sjednica Gradskog vijeća Grada Virovitice.

 Za sjednicu je predložen slijedeći

                                                                                                      D n e v n i   r e d :

 

 1. Aktualni sat
 2. Usvajanje Zapisnika sa 19. sjednice Gradskog vijeća Grada Virovitice
 3. Donošenje Proračuna Grada Virovitice za 2013.godinu i projekcije za 2014. i 2015. godinu
 4. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Virovitice za 2013.godinu
 5. Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013.godinu
 6. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture grada Virovitice u 2013.godini
 7. Donošenje Plana gradnje komunalnih vodnih građevina Grada Virovitice za 2013.godinu
 8. Donošenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2013.godinu
 9. Donošenje Programa utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije za ribnjake za 2013.godinu
 10. Donošenje Programa utroška sredstava spomeničke rente za 2013.godinu
 11. Donošenje Odluke o rasporedu sredstava za financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova Gradskog vijeća Grada Virovitice u 2013. godini
 12. Donošenje Programa rada Gradskog vijeća Grada Virovitice za 2013. godinu
 13. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine
 14. Donošenje Odluke o darovanju zemljišta čk.br. 1175/2 upisane u zk.ul.br. 73 k.o. Virovitica
 15. Donošenje Odluke o darovanju čk.br. 2228/5 upisanog u zk.ul.br. 11865 k.o. Virovitica                                                 
 16. Donošenje Odluke o darovanju neizgrađenog građevinskog zemljišta u Poduzetničkoj zoni II čk.br. 4556/45, upisanog u zk.ul.br. 11656 k.o. Virovitica
 17.  Donošenje Odluke o darovanju zemljišta čk.br. 1175/5 površine5.200 m2 k.o. Virovitica
 18.  Donošenje Odluke o izboru osobe za obavljanje komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području grada Virovitice za 2012/2013. godinu
 19. Donošenje Odluke o izboru osobe za obavljanje komunalnih poslova održavanje javne rasvjete na području grada Virovitice tijekom 2013. godine
 20. Donošenje Odluke o izboru osobe za obavljanje komunalnih poslova montaže i demontaže dekorativne rasvjete za 2013. godinu
 21. Donošenje Odluke o izboru koncesionara za obavljanje dimnjačarskih radova na području Grada Virovitice zona istok

22.  Razmatranje Informacije o stanju ovisnosti na području Grada Virovitice za 2011.

23. Razmatranje Izvještaja o mjerenju koncentracije peludi alergogenih biljaka u

       vanjskoj     atmosferi na području Grada Virovitice u 2012. godini

24. Razmatranje Izvješća o radu Vatrogasne zajednice Grada Virovitice za 2011. godinu

25. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statutarne odluke o

      izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole, Ivane Brlić-Mažuranić Virovitica

26. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statutarne odluke o

      izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Vladimir Nazor Virovitica

27. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjena i dopuna 

      Statuta Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju

28. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statutarne odluke o

      izmjenama i dopunama Statuta Glazbene škole Jan Vlašimsky Virovitica

29. Donošenje Rješenja o razrješenju članova Školskog odbora Osnovne škole Ivane

      Brlić-Mažuranić

30. Donošenje Rješenja o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Ivane

      Brlić-Mažuranić

31. Donošenje Rješenja o razrješenju članova Školskog odbora Osnovne škole Vladimir

      Nazor

32. Donošenje Rješenja o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole

      Vladimir Nazor

33. Donošenje Rješenja o razrješenju članova Školskog odbora Centra za odgoj,

      obrazovanje i rehabilitaciju

34. Donošenje Rješenja o imenovanju članova Školskog odbora Centra za odgoj,

      obrazovanje i rehabilitaciju

35. Donošenje Rješenja o razrješenju članova Školskog odbora Glazbene škole Jan

      Vlašimsky Virovitica

36. Donošenje Rješenja o imenovanju članova Školskog odbora Glazbene škole Jan

      Vlašimsky Virovitica

37. Pitanja i prijedlozi

 

Skip to content