U srijedu, 25. studenoga održat će se sjednica Gradskog vijeća Grada Virovitice

Predsjednica Gradskog vijeća Grada Virovitice Lahorka Weiss sazvala je za srijedu, 25. studenoga sjednicu Gradskog vijeća. Sjednica će se održati s početkom u 16,30 sati u vijećnici prostorijama Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici, a na dnevnom redu su sljedeće točke:

1. Aktualni sat
2. Usvajanje Zapisnika sa 34. sjednice Gradskog vijeća Grada Virovitice
3. Donošenje Proračuna Grada Virovitice za 2021. i projekcija za 2022. i 2023. godinu
4. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Virovitice za 2021. godinu
5. Donošenje Programa građenja komunalne infrastrukture u 2021. godini
6. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Virovitice u 2021. godini
7. Donošenje Programa utroška sredstava spomeničke rente za 2021. godinu
8. Donošenje Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2021. godinu
9. Donošenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021. godinu
10. Donošenje Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2021. godinu
11. Donošenje Programa utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije za ribnjake za 2021. godinu
12. Donošenje Programa javnih potreba u kulturi Grada Virovitice za 2021. godinu
13. Donošenje Programa javnih potreba u športu Grada Virovitice za 2021. godinu
14. Donošenje Program rada Gradskog vijeća Grada Virovitice za 2021. godinu
15. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka koje imaju člana u Gradskom vijeću Grada Virovitice za 2021. godini
16. Donošenje Odluke o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda u 2021. godini za grad Viroviticu
17. Donošenje Odluke o kratkoročnom zaduživanju Grada Virovitice
18. Donošenje Odluke o korištenju dopuštenog prekoračenja po transakcijskom računu
19. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o oslobađanju od obveze plaćanja komunalne naknade i naknade za korištenje površine javne namjene te o korištenju sredstava komunalne naknade i komunalnog doprinosa zbog nastupa posebnih okolnosti
20. Donošenje Odluke o privremenom oslobađanju od plaćanja zakupnine za poslovne prostore u vlasništvu Grada Virovitice u kojima se obavlja ugostiteljska djelatnost
21. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju cijena neizgrađenog građevinskog zemljišta u poduzetničkim zonama
22. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu
23. Donošenje Odluke o izmjeni Ugovora o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću Virkom d.o.o.
24. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut Javne vatrogasne postrojbe Grada Virovitice
25. Donošenje Rješenja o imenovanju ravnatelja Gradske knjižnice i čitaonice
26. Odobravanje Programa rada Gradskog savjeta mladih grada Virovitice za 2021. godinu
27. Pitanja i prijedlozi.

Skip to content