U četvrtak 19. veljače 13. sjednica Gradskog vijeća Grada Virovitice

Objavljeno:

Podijeli:

Popularni sadržaj

U prostorijama Grada Virovitice, u Palači Pejačević, s početkom u 16,30 sati u četvrtak 19. veljače održat će se 13. sjednica Gradskog vijeća Grada Virovitice. Za sjednicu je predložen sljedeći D n e v n i r e d :

1. Aktualni sat
2. Usvajanje Zapisnika sa 12. sjednice Gradskog vijeća
3. Donošenje Odluke o prijenosu prava vlasništva na zemljištu čk.br. 3249/1 oranica šećerana sa 4 rala i 1591 hvati i čk.br. 3250/3 oranica šećerana sa 1 ral i 1486 hvati obje upisane u zk.ul.br. 11865 k.o. Virovitica
4. Razmatranje Izvješća o radu Gradonačelnika Grada Virovitice za razdoblje srpanj-prosinac 2014. godine,
5. Donošenje Odluke o donošenju izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Virovitice
6. Donošenje Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Bilogora
7. Donošenje Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Jug 2
8. Donošenje Odluke o osnivanju Poduzetničke zone Bilogora
9. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o osnivanju Poduzetničke zone III
10. Donošenje Odluke o prihvaćanju izmjene Poslovnog plana tvrtke Brana d.o.o. u Poduzetničkoj zoni II
11. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o prodaji građevinskih parcela (zemljišta) i objekata u poduzetničkim zonama grada Virovitice
12. Donošenje Odluke o pristupanju Sporazumu o mjerama za ublažavanje financijskih teškoća određenog dijela građana koji su ovršenici u postupcima prisilne naplate tražbina male vrijednosti na novčanim sredstvima
13. Donošenje Odluke o određivanju novčane pomoći povodom rođenja djeteta
14. Razmatranje Izvješća o stanju sigurnosti na području Grada Virovitice za 2014. godinu
15. Razmatranje Izvješća o radu Gradskog savjeta mladih Grada Virovitice u 2014.g.,
16. Donošenje Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za grad Viroviticu u 2014. godini,
17. Razmatranje Godišnjeg izvještaja o rezultatima kontrole Gradskog odlagališta u Virovitici za 2014. godinu
18. Razmatranje Informacije o provođenju Odluke o komunalnom redu na području Grada Virovitice u 2014. godini,
19. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2014. godini,
20. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Virovitice za 2014. godinu,
21. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2014. godinu,
22. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2014. godinu,
23. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava spomeničke rente za 2014. godinu,
24. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2014. godinu,
25. Razmatranje Informacije o radu i izvršenim aktivnostima na području Mjesnih odbora Grada Virovitice za 2014. godini,
26. Razmatranje Informacije o ostvarivanju prava iz socijalne skrbi koja se financiraju iz Proračuna Grada Virovitice za 2014. godinu
27. Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja Grada Virovitice
28. Informacija do kojeg iznosa Gradonačelnik, odnosno Gradsko vijeće odlučuje o stjecanju i otuđenju nekretnina i pokretnina, te raspolaganju ostalom imovinom u 2015. g.
29. Pitanja i prijedlozi.

Skip to content