Spomenička renta za zaštitu kulturnih dobara

f-parkZa provođenje Programa spomeničke rente Grad Virovitica u 2014. godini planira prikupiti 300.000,00 kuna ili 22.000,00 kuna više nego što je prihodovao za te namjene u protekloj godini. Sredstva prikupljena od spomeničke rente namijenjena su zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, a najveći dio od planiranog prihoda, 200.000,00 kuna, planira se utrošiti za projekt obnove Gradskog parka. Po 30.000,00 kuna planira se utrošiti za uređenje prilaza za Dvorac Pejačević i održavanje javnih površina u zaštićenoj kulturno-povijesnoj urbanističkoj cjelini grada, 25.000,00 kuna za sanaciju Židovskog groblja te 15.000,00 kuna za sanaciju Dvorca Pejačević.

Skip to content