Skupština LAG-a „Virovitički prsten“: Usvojen plan rada za 2019. godinu; doznajte koje su ključne aktivnosti u planu

U Vijećnici Grada Virovitice održana je 7. redovna Skupština LAG-a “Virovitički prsten” na kojoj je donesena Odluka o usvajanju Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2018. godinu, Odluka o usvajanju Financijskog plana za 2019. godinu Plana rada za 2019. godinu te Odluka o potvrđivanju Odluke o pokretanju i sudjelovanju Lokalne akcijske grupe “Virovitički prsten” u projektima suradnje.

U 2019. godini LAG svoj rad planira, kao i prethodnih godina, temeljiti na provedbi aktivnosti koje će doprinijeti što boljoj i kvalitetnijoj provedbi Mjere LEADER, koja je temelj za osnivanje i djelovanje LAG-ova. Navedeno se planira ostvariti putem provedbe Lokalne razvojne strategije Lokalne akcijske grupe “Virovitički prsten” za razdoblje 2014.-2020., a koja se temelji na provedbi 3 podmjere:

  • Podmjera 19.2. “Provedba operacija unutar CLLD strategije”;
  • Podmjera 19.3. “Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a”;
  • Podmjera 19.4. “Tekući troškovi i animacija”.

U sklopu Podmjere 19.2. “Provedba operacija unutar CLLD strategije” LAG će provoditi aktivnosti koje se odnose na pripremu, raspisivanje i provedbu LAG natječaja prema dinamici navedenoj u Akcijskom i financijskom planu u odobrenoj Lokalnoj razvojnoj strategiji LAG-a za razdoblje 2014.-2020.

U sklopu Podmjere 19.3. “Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a”, LAG će tijekom 2019. godine provoditi aktivnosti koje se odnose na provedbu 2 projekta suradnje koji će se provesti s minimalno 2 LAG-a s područja Republike Hrvatske. Lokalnom razvojnom strategijom LAG-a za razdoblje 2014.-2020. definirana su sljedeća tematska područja suradnje: poticanje diversifikacije proizvodnje i prerade u ruralnom kraju, povećanje prepoznatljivosti lokalnih proizvoda na europskom tržištu, promocija prepoznatljivosti i očuvanje kulturne baštine te tradicionalnih proizvoda te jačanje kompetencija stanovništva ruralnog kraja. Za provedbu Podmjere 19.3. LAG-u je odobrena visina potpore od 5% od dodijeljenog iznosa za provedbu Podmjere 19.2.

U sklopu Podmjere 19.4. “Tekući troškovi i animacija”, LAG će u 2019. godini nastaviti provoditi i ostale aktivnosti kojima će se poticati razvoj ruralnog područja obuhvaćenog LAG-om, a koje se odnose na informiranje te organiziranje radionica i sastanaka s potencijalnim prijaviteljima vezanim za natječaje iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020., ali i ostale aktualne natječaje iz nacionalnih i EU fondova. (www.virovitica.hr, sn; fotografije: M. Bašić)

Skip to content