Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću 2021.

16. prosinca 2021. 

Nacrt Izmjena i dopuna Proračuna Grada Virovitice za 2021. g.

Opći dio – preuzmite (.xlsx)

Posebni dio – preuzmite – (.xlsx)

Obrazac – savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – preuzmite (.docx)

Izvješće o provedenom savjetovanju – preuzmite (.pdf)


13. studenog 2021.

Odluka o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za područje grada Virovitice – preuzmite (.docx) ili (.pdf)

Procjena rizika – Virovitica – preuzmite (.pdf)

OBRAZAC – savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – preuzmite (.docx) ili (.pdf)

Izvješće o provedenom savjetovanju – preuzmite (.pdf)


8. studenog 2021.

Nacrt Proračuna Grada Virovitice za 2022.godinu

Opći dio Proračuna Grada Virovitice za 2022.g – preuzmite (.xlsx) ili (.pdf)

Posebni dio proračuna Grada Virovitice za 2022.g – preuzmite (.xlsx) ili (.pdf)

OBRAZAC – savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – preuzmite (.docx) ili (.pdf)

Izvješće o provedenom savjetovanju – preuzmite (.docx) ili (.pdf)


5. studenog 2021. 

Program rada Gradskog vijeća Grada Virovitice za 2022. godinu – preuzmite (.docx) ili (.pdf)

OBRAZAC – savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – preuzmite (.docx) ili (.pdf)

Izvješće o provedenom savjetovanju – preuzmite (.pdf)


2. studenog 2021. 

 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi- preuzmite (.pdf)

  • Prilikom pisanja nacrta akta nastala je greška u pisanju u članku 3., na način da je navedeno da Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom vjesniku Grada Virovitice umjesto 01. siječnja 2022.g.Članak 3. prijedloga Odluke trebao bi glasiti:

    “Ova Odluka stupa na snagu 01.siječnja 2022. godine, a objaviti će se u Službenom vjesniku Grada Virovitice.”

    OBRAZAC – savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – preuzmite (.docx) ili (.pdf)

Izvješće o provedenom savjetovanju – preuzmite (.pdf)


2. studenog 2021.

Odluka o vrijednosti boda (B) za obračun komunalne naknade u gradu Virovitici – preuzmite (.pdf)

  • Prilikom pisanja nacrta akta došlo je do greške u pisanju brojeva u članku 5.Članak bi trebao glasiti:

    “Ova Odluka stupa na snagu 01.siječnja 2022. godine, a objaviti će se u Službenom vjesniku Grada Virovitice.”

OBRAZAC – savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – preuzmite (.docx) ili (.pdf)

Izvješće o provedenom savjetovanju (.pdf)


  1. studenog. 2021.

Program građenja komunalne infrastrukture u 2022. godini – preuzmite (.xlsx) ili (.pdf)

OBRAZAC – savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – preuzmite (.docx) ili (.pdf)


1. studenog 2021. 

Program održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu – preuzmite (.xlxs) ili (.pdf)

OBRAZAC – savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – preuzmite (.docx) ili (.pdf)


16. rujna 2021.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinima i uvjetima postavljanja montažnih objekata, privremenih građevina, ugostiteljskih terasa i pokretnih naprava – preuzmite OVDJE (.pdf)

OBRAZAC – savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – preuzmite OVDJE (.pdf)

Izvješće o provedenom savjetovanju (.pdf)


16. rujna 2021. 

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima – preuzmite OVDJE (.pdf)

OBRAZAC – savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – preuzmite OVDJE (.pdf)

Izvješće o provedenom savjetovanju (.pdf)


3. rujna. 2021. 

Odluka o načinu sazivanja, rada i odlučivanja na zboru građana Grada Virovitice – preuzmite OVDJE (.docx) ili OVDJE (.pdf)

OBRAZAC – savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – preuzmite OVDJE (.docx) ili OVDJE (.pdf)

Izvješće o provedenom savjetovanju (.pdf)


3. rujna 2021. 

Odluka o načinu podnošenja prijedloga i peticija u Gradu Virovitica – preuzmite OVDJE (.docx) ili OVDJE (.pdf)

OBRAZAC – savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – preuzmite OVDJE (.docx) ili OVDJE (.pdf)

Izvješće o provedenom savjetovanju (.pdf)


23. lipnja 2021.

Nacrt izmjena i dopuna proračuna Grada Virovitice za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu

Opći dio (.xlsx)

Posebni dio (.xlsx)

Izmjene plana razvojnih programa za 2021. (.xlsx)

Obrazac – savjetovanje sa zainteresiranom javnošću (.xlsx)

Izvješće o provedenom savjetovanju (.docx)


6. svibnja 2021.

Odluka o mjerama za sprječavanje otpada na divljim odlagalištima – preuzmite OVDJE (.docx) ili OVDJE (.pdf)

OBRAZAC – savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – preuzmite OVDJE (.docx) ili OVDJE (.pdf)

Izvješće o provedenom savjetovanju (.pdf)


20. travnja 2021.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu

OBRAZAC-savjetovanje sa zainteresiranom javnošću izmjene odluke o komunalnom redu

Izvješće o provedenom savjetovanju – odluka o komunalnom redu


20. travnja 2021.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o prekopima površina javne namjene

OBRAZAC-savjetovanje sa zainteresiranom javnošću izmjene odluke o prekopima

Izvješće o provedenom javnom savjetovanju – prekopi


13. ožujka 2021.

Plan raspolaganja nekretninama – 2021. godina

OBRAZAC-savjetovanje-sa-zainteresiranom-javnošću

Izvješće o provedenom savjetovanju – Plan raspolaganja nekretninama


4. ožujka 2021.

Akcijski plan energetski i klimatski održivog razvitka Grada Virovitice

OBRAZAC – savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Izvješće o provedenom savjetovanju akcijski plan


9. veljače 2021.

Nacrt prijedloga Poslovnika Gradskog vijeća Grada Virovitice

OBRAZAC – savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Poslovnik

Izvješće Poslovnik