Rješenje o rezultatima glasovanja za članove Gradskog vijeća Grada Virovitice

Objavljeno:

Podijeli:

Popularni sadržaj

Na temelju članka 53. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 44/05.-pročišćeni tekst i 109/07.), Gradsko izborno povjerenstvo Grada Virovitice donosi…REPUBLIKA HRVATSKA
GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO
GRADA VIROVITICE

KLASA:013-03/09-01/37
URBROJ: 2189/01-09-1
Virovitica, 18. svibnja 2009.

Na temelju članka 53. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 44/05.-pročišćeni tekst i 109/07.), Gradsko izborno povjerenstvo Grada Virovitice donosi

R J E Š E N J E
o rezultatima glasovanja za članove Gradskog vijeća Grada Virovitice
I

Od ukupno 20286 birača upisanih u popis birača za područje grada Virovitice, glasovalo je ukupno 10670 birača.Nevažećih glasačkih listića je bilo 289.U Gradsko vijeće Grada Virovitice bira se 19 članova.

II

Gradsko izborno povjerenstvo na temelju rezultata sa svih biračkih mjesta utvrđuje i objavljuje rezultate za pojedine kandidacijske liste kako slijedi:
1. DEMOKRATSKA PARTIJA SRBA – DPS
dobila je 213 glasova

Temeljem dobivenih glasova utvrđuje se da u Gradskom vijeću Grada Virovitice ovoj
kandidacijskoj listi ne pripada niti jedno mjesto

2. KOALICIJA
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS
HRVATSKA SOCIJALNO LIBERALNA STRANKA – HSLS
dobila je 5306 glasova

Temeljem dobivenih glasova utvrđuje se da u Gradskom vijeću Grada Virovitice ovoj
kandidacijskoj listi pripada 11 mjesta i to za sljedeće kandidate:

1. Ivica Kirin, Požari 63, Virovitica
2. Ivan Sić, Vinogradska 59, Virovitica
3. Željka Grahovac, Slavonska 41, Virovitica
4. Lahorka Weiss, P. Preradovića 22/1, Virovitica
5. Mirko Šibalić, St. Rezovac 27A, Rezovac
6. Marko Teskera, T. Masaryka 34, Virovitica
7. Dalibor Per, E. Šlomovića 8, Virovitica
8. Miljenko Sabo, Zagrebačka 7, Čemernica
9. Goran Jerbić, Hrvatskih žrtava 7, Sveti Đurađ
10. Davor Špoljarić, I. Mažuranića 25/1, Virovitica
11. Josip Prpić, Vinogradska 2, Podgorje

3. HRVATSKA STRANKA PRAVA – HSP
dobila je 704 glasova

Temeljem dobivenih glasova utvrđuje se da u Gradskom vijeću Grada Virovitice ovoj
kandidacijskoj listi pripada 1 mjesta i to za sljedećeg kandidata:

1. Boris Hlavati, Štrosmajerova 39 , Virovitica

4. HRVATSKA STRANKA PRAVNE DRŽAVE – HSPD
dobila je 1405 glasova

Temeljem dobivenih glasova utvrđuje se da u Gradskom vijeću Grada Virovitice ovoj
kandidacijskoj listi pripada 2 mjesta i to za sljedeće kandidate:
1. Siniša Prpić, Trg A. Starčevića 5, Virovitica
2. Vesna Hercigonja, Jasenaš 62,

5. KOALICIJA
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP
HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU
dobila je 2421 glasova

Temeljem dobivenih glasova utvrđuje se da u Gradskom vijeću Grada Virovitice ovoj
kandidacijskoj listi pripada 5 mjesta i to za sljedeće kandidate:

1. Nada Čavlović Smiljanec, V. Nazora 3, Virovitica
2. Andreja Horvat Carevski, F. Rusana 89, Virovitica
3. Marinko Kukić, T. Ujevića 25, Čemernica
4. Nada Bartolić, J.J. Štrosmayera 181, Virovitica
5. Vladimir Župan, M. Krleže 119, Virovitica

6. STRANKA UMIROVLJENIKA – SU
dobila je 332 glasova

Temeljem dobivenih glasova utvrđuje se da u Gradskom vijeću Grada Virovitice ovoj
kandidacijskoj listi ne pripada niti jedno mjesto.

III

Temeljem članka 10. stavak 1. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN br. 44/05-pročišćeni tekst i 109/07.) i članka 29. Statuta Grada Virovitice (Službeni vjesnik Grada Virovitice br. 5/09.) utvrđuje se da na izborima za članove Gradskog vijeća Grada Virovitice nije osigurana zastupljenost srpske nacionalne manjine, te se broj članova Gradskog vijeća Grada Virovitice povećava za jednog člana i čini 20 članova.

IV

Pripadnik srpske nacionalne manjine izabire se po redu prema razmjernom uspjehu kandidacijskih lista na izborima i to Zoran Alavanja sa kandidacijske liste koalicije Hrvatske demokratske zajednice – HDZ, Hrvatske seljačke stranke – HSS i Hrvatske socijalno liberalne stranke – HSLS.

V

Ovo Rješenje objavit će se u „Službenom vjesniku Grada Virovitice” i u Virovitičko-podravskom tjedniku „Virovitički list”.

Skip to content