Rebalansom proračuna, Proračun Grada Virovitice povećan za 6.568.000,00 kuna (8,16%)

Gradsko vijeće Grada Virovitice prihvatilo je Izmjene i dopune ProračunaGrada Virovitice za 2007. godinu prema kojima je Proračun Grada Viroviticepovećan za 6.568.000,00 kuna (8,16%), odnosno , sa sadašnjih 80.522.00,00 kunana 87.090.000,00 kuna.Gradsko vijeće Grada Virovitice prihvatilo je Izmjene i dopune Proračuna
Grada Virovitice za 2007. godinu prema kojima je Proračun Grada Virovitice
povećan za 6.568.000,00 kuna (8,16%), odnosno , sa sadašnjih 80.522.00,00 kuna
na 87.090.000,00 kuna. Izmjene i dopune
proračuna potrebno je izvršiti kako bi se uravnotežili prihodi i primici sa
rashodima i izdacima proračuna jer se pojedini prihodi ostvaruju u manjim ili
većim svotama od planiranih, a što se odražava na rashodovnu stranu proračuna.
Veličine rashoda također su mijenjane prema prioritetima potreba vodeći brigu o
izvorima prihoda iz kojih se financiraju.

U općem
dijelu proračuna prihodi poslovanja se povećavaju za 7.589.890,00 kuna ili za
10,87%.

Pomoći se
povećavaju za 6.283.003,00 kuna. Za područja posebne državne skrbi se kroz
tekuće pomoći iz državnog proračuna očekuje 1.503.000,00 kuna ( do 31.12.2006.
godine je to bio ustupljeni dio poreza na dohodak za PPDS). Kapitalne pomoći iz
županijskog proračuna su smanjene radi usklađenja po donesenoj odluci županije
za 66.881,00 kunu (za komunalnu infrastrukturu). Tekuće pomoći iz ministarstava
smanjene su za 100.000,00 kuna ( poljoprivreda i gospodarstvo) ali su zato
kapitalne pomoći unutar opće države porasle za 4.947.000,00 kuna i to:
500.000,00 kuna iz ministarstva gospodarstva, 1.500.000,00 kuna od Fonda za
regionalni razvoj, 500.000,00 kuna od Fonda za razvoj i zapošljavanje, a sve za
razvoj gospodarstva grada; te 2.400.000,00 kuna za nabavu vatrogasnog vozila.

Sukladno
rastu prihoda, rashodi poslovanja se povećavaju za 1.377.625,00 kuna ili za
3,09%. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine povećavaju se za 5.194.375,00
kuna ili za 15,2%.

Smanjuju se
rashodi za otkup građevinskog zemljišta za izgradnju komunalne infrastrukture
za 43.000,00 kuna. Rashodi za ostalu nematerijalnu imovinu povećavaju se za
31.000,00 kuna, na slijedeći način: smanjenje je za 154.000,00 kuna za izradu
prostorne dokumentacije i 15.000,00 kuna za regionalno odlagalište otpada, a
povećanje rashoda je za 200.000,00 kuna za katastarsku izmjeru zemljišta.
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine povećavaju se za 5.109.357,00
kuna.

Ostali
poslovni građevinski objekti smanjuju se za 690.000,00 kuna i to: izgradnja
poduzetničkog inkubatora smanjuje se za 700.000,00 kuna jer se u ovoj godini
namjerava izraditi projektna dokumentacija i platiti vodni doprinos.
Vrijednosno najveće povećanje je za izgradnju ceste u poduzetničkoj zoni III u iznosu
od 3.757.000,00 kuna. Izgradnja ostale komunalne infrastrukture u zoni smanjena
je za 500.000,00 kuna.

U posebnom
dijelu proračuna transparentno je izražena promjena po svakoj proračunskoj
poziciji. U program Poduzetničke zone grada po ovim Izmjenama i dopunama
predviđeno je povećanje sredstava u iznosu od 3.343.899,00 kuna jer i nadalje
glavni cilj je smanjenje nezaposlenosti i otvaranje novih radnih mjesta, te
indirektno povećanje poreznih prihoda proračuna i ponovno ulaganje sredstava u
programe.

Slijedom svega gore navedenog, Gradskom vijeću,
predlaže se ukupno povećanje proračuna za 6.568.000,00 kuna ( 8,16%) , odnosno,
sa sadašnjih 80.522.000,00 kuna na 87.090.000,00 kuna.

Skip to content