Razmotren Program rada Gradskog vijeća Grada Virovitice za 2015. godine

Programom rada Gradskog vijeća Grada Virovitice utvrđuju se osnovni zadaci i teme koje će Gradsko vijeće raspravljati u 2015. godini, temeljem Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, drugih zakona i podzakonskih propisa, te Statuta Grada Virovitice.
Program je izrađen temeljem određenih tematskih cjelina iz područja gospodarstva, društvenih i drugih djelatnosti i to:
– opći poslovi,
– prostornog uređenja i komunalne djelatnosti
– financija
– gospodarstva
– društvenih djelatnosti.
OPĆI POSLOVI

1. Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje srpanj- prosinac 2014. godine
NOSITELJ IZRADE: Tajništvo
PREDLAGATELJ: Gradonačelnik
ROK: I tromjesečje

2. Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje od siječanj-lipanj 2015. godine
NOSITELJ IZRADE: Tajništvo
PREDLAGATELJ: Gradonačelnik
ROK: III tromjesečje

3. Odluka o rasporedu sredstava za financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova
Gradskog vijeća Grada Virovitice u 2016. godini
NOSITELJ IZRADE: Tajništvo
PREDLAGATELJ: Gradonačelnik
ROK: IV tromjesečje

4. Program rada Gradskog vijeća za 2016. godinu
NOSITELJ IZRADE: Tajništvo Grada Virovitice
PREDLAGATELJ: Gradonačelnik
ROK: IV tromjesečje
KOMUNALNE DJELATNOSTI I PROSTORNO UREĐENJE

1. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja „Jug 2“
NOSITELJ IZRADE: Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju
PREDLAGATELJ: Gradonačelnik
ROK: I tromjesečje

2. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja „Športsko-rekreacijske zone“
NOSITELJ IZRADE: Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju
PREDLAGATELJ: Gradonačelnik
ROK: I tromjesečje

3. Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za grad Viroviticu u 2014. godini
NOSITELJ IZRADE: Upravni odjel za komunalne poslove i graditeljstvo
PREDLAGATELJ: Gradonačelnik
ROK: I tromjesečje

4 . Izvješće o provođenju higijeničarske službe na području grada Virovitice i upravljanja
skloništem za životinje za 2014. godinu
NOSITELJ IZRADE: FELIKS VIROVITICA
PREDLAGATELJ: Gradonačelnik
ROK: I tromjesečje

5. Informacija o radu i izvršenim aktivnostima na području mjesnih odbora Grada
Virovitice za 2014.
NOSITELJ IZRADE: Upravni odjel za komunalne poslove i graditeljstvo i Tajništvo
PREDLAGATELJ: Gradonačelnik
ROK: I tromjesečje

6. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2014. g.
NOSITELJ IZRADE: Upravni odjel za komunalne poslove i graditeljstvo
PREDLAGATELJ: Gradonačelnik
ROK: I tromjesečje

7. Izvješće o izvršenju Programa gradnje komunalnih vodnih građevina
za 2014. g.
NOSITELJ IZRADE: Upravni odjel za komunalne poslove i graditeljstvo
PREDLAGATELJ: Gradonačelnik
ROK: I tromjesečje

8. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Virovitice za
2014. godinu
NOSITELJ IZRADE: Upravni odjel za komunalne poslove i graditeljstvo
PREDLAGATELJ: Gradonačelnik
ROK: I tromjesečje

9. Informacija o provođenju Odluke o komunalnom redu na području Grada
Virovitice u 2014. godini
NOSITELJ IZRADE: Upravni odjel za komunalne poslove i graditeljstvo
PREDLAGATELJ: Gradonačelnik
ROK : I tromjesečje

10. Izvješće o financijskoj učinkovitosti poslovanja Virkom d.o.o. Virovitica za 2014. g.
NOSITELJ IZRADE: “Virkom” d.o.o. Virovitica
PREDLAGATELJ: Gradonačelnik
ROK: II tromjesečje

11. Informacija o radu i poslovanju tvrtke Flora VTC d.o.o. Virovitica za 2014. godinu
NOSITELJ IZRADE: “Flora” VTC d.o.o. Virovitica
PREDLAGATELJ: Gradonačelnik
ROK: II tromjesečje.

12. Izvješće o radu i poslovanju Poslovnog parka Virovitica d.o.o. za 2014. g.
NOSITELJ IZRADE: Poslovni park d.o.o. Virovitica
PREDLAGATELJ: Gradonačelnik
ROK: II tromjesečje

13. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja „Jug 2“
NOSITELJ IZRADE: Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju
PREDLAGATELJ: Gradonačelnik
ROK: IV tromjesečje

14. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja „Športsko-rekreacijske zone“
NOSITELJ IZRADE: Gradonačelnik
ROK: IV tromjesečje

15. Program održavanja komunalne infrastrukture grada Virovitice u 2016. godini
NOSITELJ IZRADE: Upravni odjel za komunalne poslove i graditeljstvo
PREDLAGATELJ: Gradonačelnik
ROK: IV tromjesečje

16. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada
Virovitice u 2016. godini
NOSITELJ IZRADE: Upravni odjel za komunalne poslove i graditeljstvo
PREDLAGATELJ: Gradonačelnik
ROK: IV tromjesečje.

17. Program utroška sredstava spomeničke rente za 2016. godinu
NOSITELJ IZRADE: Upravni odjel za komunalne poslove i graditeljstvo
PREDLAGATELJ: Gradonačelnik
ROK: IV tromjesečje
FINANCIJE

1. Informacija o utvrđivanju visine iznosa do kojeg iznosa Gradonačelnik, odnosno
Gradsko vijeće odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina, te raspolaganje
ostalom imovinom u 2015. godini
NOSITELJ IZRADE: Služba za financije
PREDLAGATELJ: Gradonačelnik
ROK: I tromjesečje

2. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Virovitice za 2014. godinu
NOSITELJ IZRADE: Služba za financije
PREDLAGATELJ: Gradonačelnik
ROK: II tromjesečje

3. Odluka o raspodjeli financijskog rezultata za 2014. godinu
NOSITELJ IZRADE: Služba za financije
PREDLAGATELJ: Gradonačelnik
ROK: II tromjesečje

4. Izmjene i dopune Proračuna Grada Virovitice za 2015. godinu
NOSITELJ IZRADE: Služba za financije
PREDLAGATELJ: Gradonačelnik
ROK : II tromjesečje

5. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Virovitice za 2015. godinu
NOSITELJ IZRADE: Služba za financije
PREDLAGATELJ: Gradonačelnik
ROK : III tromjesečje

6. Izmjene i dopune Proračuna Grada Virovitice za 2015. godinu
NOSITELJ IZRADE: Služba za financije
PREDLAGATELJ: Gradonačelnik
ROK : IV tromjesečje

7. Proračun Grada Virovitice za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu
NOSITELJ IZRADE: Služba za financije
PREDLAGATELJ: Gradonačelnik
ROK : IV tromjesečje

8. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Virovitice za 2016. godinu
NOSITELJ IZRADE: Služba za financije
PREDLAGATELJ: Gradonačelnik
ROK : IV tromjesečje
GOSPODARSTVO
1. Informacija o gospodarstvu grada Virovitice u 2014. godini
NOSITELJ IZRADE: Upravni odjel za gospodarstvo i razvoj
PREDLAGATELJ: Gradonačelnik
ROK: II tromjesečje

2. Izvješće o radu Razvojne agencije VTA za 2014. godinu
NOSITELJ IZRADE: Razvojna agencije VTA
PREDLAGATELJ: Gradonačelnik
ROK: II tromjesečje

3. Izvješće o poslovanju REGIONALNE ENERGETSKE AGENCIJE SJEVER za 2014.
godinu
NOSITELJ IZRADE: REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA SJEVER
PREDLAGATELJ: Gradonačelnik
ROK: II tromjesečje

4. Informacija o stanju nezaposlenosti i zapošljavanja na području grada Virovitice u
2014. godini
NOSITELJ IZRADE: Zavod za zapošljavanje
PREDLAGATELJ: Gradonačelnik
ROK: II tromjesečje

5. Izvješće o radu i poslovanju tvrtke PLIN VTC d.o.o. Virovitica za 2014. godinu
NOSITELJ IZRADE: PLIN VTC d.o.o. Virovitica
PREDLAGATELJ: Gradonačelnik
ROK: II tromjesečje

6. Izvješće o radu Turističke zajednice grada Virovitice za 2014. godinu
NOSITELJ IZRADE: Turistička zajednica
PREDLAGATELJ: Gradonačelnik
ROK: II tromjesečje

7. Informacija o raspolaganju poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske
na području Grada Virovitice u 2015. godini
NOSITELJ IZRADE: Upravni odjel za gospodarstvo i razvoj
PREDLAGATELJ: Gradonačelnik
ROK: IV tromjesečje

8. Analiza o stanju sustava zaštite i spašavanja na području Grada Virovitice
NOSITELJ IZRADE: Područni ured za zaštitu i spašavanje Virovitica
PREDLAGATELJ: Gradonačelnik
ROK: IV tromjesečje
9. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području grada
Virovitice u 2016. godini
NOSITELJ IZRADE: Zapovjedništvo zaštite i spašavanja Grada Virovitice
PREDLAGATELJ: Gradonačelnik
ROK: IV tromjesečje
DRUŠTVENE DJELATNOSTI

1. Informacija o ostvarivanju prava iz socijalne skrbi koja se financiraju iz proračuna
Grada Virovitice za 2014. godinu
NOSITELJ IZRADE: Upravni odjel za društvene djelatnosti
PREDLAGATELJ: Gradonačelnik
ROK: I tromjesečje

2. Izviješće o radu Savjeta mladih Grada Virovitice za 2014. godinu
NOSITELJ IZRADE: Savjet mladih Grada Virovitice
PREDLAGATELJ: Gradonačelnik
ROK: I tromjesečje

3. Informacija o stanju sigurnosti i problematici kriminaliteta na području grada
Virovitice za 2014. godinu
NOSITELJ IZRADE: Policijska uprava Virovitičko-podravska
PREDLAGATELJ: Gradonačelnik
ROK: I tromjesečje

4. Izvješće o radu Informativnog centra Virovitica d.o.o. za 2014. godinu
NOSITELJ IZRADE: Informativni centar Virovitica
PREDLAGATELJ: Gradonačelnik
ROK: II tromjesečje

5. Izvješće o radu Zajednice športskih udruga grada Virovitice za 2014. godinu
NOSITELJ IZRADE: Zajednica športskih udruga
PREDLAGATELJ: Gradonačelnik
ROK: II tromjesečje

6. Izvješće o radu Kazališta Virovitica za 2014. godinu
NOSITELJ IZRADE: Kazalište Virovitica
PREDLAGATELJ: Gradonačelnik
ROK: II tromjesečje

7. Izvješće o radu Gradskog muzeja za 2014. godinu
NOSITELJ IZRADE: Gradski muzej
PREDLAGATELJ: Gradonačelnik
ROK: II tromjesečje
8. Izvješće o radu Gradske knjižnice i čitaonice Virovitica za 2014. godinu
NOSITELJ IZRADE: Gradska knjižnica i čitaonica Virovitica
PREDLAGATELJ: Gradonačelnik
ROK: II tromjesečje

9. Izvješće o radu Dječjeg vrtića „Cvrčak“ Virovitica za 2014. godinu
NOSITELJ IZRADE: Dječji vrtić „Cvrčak“ Virovitica
PREDLAGATELJ: Gradonačelnik
ROK: II tromjesečje

10. Informacija o radu Javne ustanove vatrogasne postrojbe Grada Virovitice u 2014.
godini
NOSITELJ IZRADE: Javna ustanova vatrogasna postrojba Virovitica
PREDLAGATELJ: Gradonačelnik
ROK: II tromjesečje

11. Izvješće o radu Vatrogasne zajednice Grada Virovitice za 2014. godinu
NOSITELJ IZRADE: Vatrogasna zajednica Grada Virovitice
PREDLAGATELJ: Gradonačelnik
ROK: II tromjesečje

12. Izvješće o radu Gradskog društva Crvenog križa Virovitica za 2014. godinu
NOSITELJ IZRADE: Gradsko društvo Crvenog križa Virovitica
PREDLAGATELJ: Gradonačelnik
ROK: II tromjesečje

13. Informacija o ostvarivanju prava socijalne skrbi na području grada Virovitice za
2014. godinu
NOSITELJ IZRADE: Centar za socijalnu skrb
PREDLAGATELJ: Gradonačelnik
ROK: II tromjesečje

14. Informacija o provođenju mjera Socijalne karte Grada Virovitice u 2014.g.
NOSITELJ IZRADE: Upravni odjel za društvene djelatnosti
PREDLAGATELJ: Gradonačelnik
ROK: II tromjesečje

15. Informacija o stanju ovisnosti za području grada Virovitice
NOSITELJ IZRADE: Zavod za javno zdravstvo „Sveti Rok“ Virovitičko-podravske županije
Centar za prevenciju i suzbijanje ovisnosti
PREDLAGATELJ: Gradonačelnik
ROK: IV tromjesečje

16. Izvještaj o mjerenju koncentracije peludnih alergogenih biljaka na području grada
Virovitice i okolice u 2015. godini
NOSITELJ IZRADE: Zavod za javno zdravstvo „Sveti Rok“ Virovitičko-podravske županije
PREDLAGATELJ: Gradonačelnik
ROK: IV tromjesečje

Sukladno Poslovniku Gradskog vijeća Grada Virovitice, predsjednicima odbora Gradskog vijeća, predsjednicima Klubova vijećnika kao i vijećnicima koji nisu članovi Klubova vijećnika, trgovačkim društvima Grada Virovitice i to Virkomu, Flori VTC, Plinu VTC, Poslovnom parku, Poslovnom centru, Informativnom centru, Gradskom savjetu mladih Grada Virovitice, te pročelnicima upravnih odjela Grada Virovitice, upućen je podnesak za dostavu prijedloga tema, odnosno općih i drugi akata koji će se razmatrati na sjednicama Gradskog vijeća tijekom 2015. godine.

 

Skip to content