Razmotren prijedlog Odluke o pravilima članova vijeća mjesnih odbora

modboriNa sjednici Kolegija gradonačelnika razmotren je prijedlog Odluke o pravilima članova vijeća mjesnih odbora. Naime Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi propisano je da se mjesni odbor osniva statutom jedinica lokalne samoupravu kao oblik neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i  svakodnevnog utjecaja na život i rad građana.

Statutom grada Virovitice utvrđen je djelokrug odnosno poslovi koji se obavljaju u mjesnim odborima, način rada, te je utvrđeno da na području grada Virovitice ima 14 mjesnih odbora.

Članovim vijeća mjesnog odbora biraju se na izborima, a postupak izbora članova vijeća mjesnog odbora uređuje predstavničko tijelo općim aktom, odgovarajućom primjenom odredaba Zakona kojim se uređuje izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave kako je to propisano člankom 61. stavak 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Sukladno navedenom,  Statutom Grada Virovitice  utvrđeno je da će se sva pitanja vezana uz izbore riješiti odlukom Gradskog vijeća Grada Virovitice. Gradsko vijeće Grada Virovitice Odluku o pravilima za izbor članova vijeća mjesnih odbora iz 2002. g. i od tada su donesene dvije  izmjene. Novim izmjenama i dopunama Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 144/12) odredbe vezane za mjesnu samoupravu, kao i odredbe Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“144/12.) izmijenjeno je veći dio odredaba vezanih za sam postupak provođenja izbora za predstavnička tijela a koje se posredno primjenjuju i na izbor za vijeća mjesnih odbora, zatim za sastav izbornih tijela, te s obzirom na broj dosadašnjih izmjena i dopuna kao i na broj izmjena i dopuna koje bi se morale sada izraditi u postojećem aktu, isto zahtjeva izradu nove odluke kako je to i predloženo.

Primjenjujući odredbe Zakona o lokalnim izborima podredno odredbe koje se odnose na izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave, prijedlogom Odluke o postupku izbora članova vijeća mjesnih obora utvrđeno je da se članovi vijeća mjesnog odbora biraju na neposrednim izborima, tajnim glasovanjem razmjernim izbornim sustavom. Nisu opozivi a dužnost im započinje danom konstituiranja vijeća i traje do objave odluke o raspisivanju izbora Gradskog vijeća Grada Virovitice. Mandat traje 4 godine, a izbori za članove vijeća mjesnih odbora održavaju se treće nedjelje u mjesecu svibnju svake četvrte godine.

Bitne izmjene odnose se na prestanak mandata članova vijeća, a to sukladno odredbama Zakona o lokalnim izborima (članak 5. Odluke), zatim detaljnije se propisuje postupak kandidiranja, izrade kandidacijske liste, prikupljanje potpisa, kao i sastav prijedloga lista koje se dostavljaju izbornom povjerenstvu. Tijela za provođenje izbora su: Gradsko izborno povjerenstvo, te birački odbori čiji sastav u odnosu na do sada važeću odluku, a sa odgovarajućom primjenom odredaba Zakona o lokalnim izborima, sastav kao i broj članova je drugačiji. Tako Gradsko izborno povjerenstvo ima stalni i prošireni sastav. Stalni sastav čine predsjednik i dva člana te njihovi zamjenici, dakle ukupno šest članova, ne smiju biti članovi niti jedne političke stranke niti kandidati na izborima, a prošireni sastav se bira prema stranačkom sastavu svih vijeća mjesnih odbora na području Grada.

Iako je područje jednog mjesnog odbora jedna izborna jedinica, dakle na području Grada Virovitice imamo 14 izbornih jedinica, imenuje se jedno izborno povjerenstvo.

Birački odbori imenuju se za svako biračko mjesto na području pojedinog mjesnog odbora, a čine ga predsjednik, potpredsjednik i osam članova koje imenuje Gradsko izborno povjerenstvo, s tim da četiri člana biračkog odbora određuje većinska politička stranka, odnosno političke stranke, a četiri člana oporbena politička stranka sukladno stranačkom sastavu vijeća mjesnih odbora na području Grada Virovitice.

Značajnije izmjene odnose se još i na zaštitu izbornog prava, te je njima propisano da Gradonačelnik obavlja nadzor pravilnosti izbora članova vijeća, da rješava povodom žalbe protiv rješenja Gradskog izbornog povjerenstva u postupku izbora, dok Gradsko izborno povjerenstvo rješava prigovore zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja i izbora članova vijeća mjesnih odbora.

Što se tiče izbora predsjednika vijeća mjesnih odbora na konstituirajućoj sjednici, do sada je izbor predsjednika bio tajan, dok sukladno odredbama Zakona o izmjenama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi izbor predsjednika vrši se javnim glasovanjem na konstituirajućoj sjednici.

Objava rezultata izbora obvezna je i to u sredstvima javnog priopćavanja, lokalnom radiju, na oglasnoj ploči i internetskim stranicama grada.

Skip to content