Raspisan natječaj za dodjelu stipendija Grada Virovitice za akademsku godinu 2009./2010.

Danas je raspisan natječaj za dodjelu stipendija Grada Virovitice za akademsku godinu 2009./2010.Tekst natječaja nalazi se u nastavku.
Klasa: 604-02/09-01/01
Ur.broj: 2189/01-01-09-6
Virovitica, 17. studeni 2009.

Na temelju članka 39. Statuta Grada Virovitice („Službeni vjesnik Grada Virovitice” br. 5/09.) Gradonačelnik Grada Virovitice raspisuje
N A T J E Č A J
za dodjelu stipendija Grada Virovitice
za akademsku godinu 2009./2010.

I.

Grad Virovitica će dodijeliti 6 stipendija redovitim studentima počevši od druge godine studija i to:
a) studentima sveučilišnog preddiplomskog studija uz obvezu (uvjet) da nakon
završenog preddiplomskog studija upišu sveučilišni diplomski studij
b) studentima diplomskog sveučilišnog studija
c) studentima integriranog preddiplomskog i diplomskog studija.

II.

Stipendije se raspisuju za potrebe Grada Virovitice prema Listi deficitarnih zanimanja Grada Virovitice za akademsku godinu 2009./2010. kako slijedi:
1. dipl.ing. arhitekture / mag.ing. arhitektura
2. dipl.ing. građevinarstva / mag. ing. građevinarstva
3. profesor engleskog jezika / mag. engleskog jezika
4. dipl. defektolog / mag. edukacijske rehabilitacije
5. prof. psihologije / mag. psihologije
6. dipl. pedagog / mag. pedagogije
7. dipl. knjižničar / mag. knjižničarstva
8. mag. farmacije
9. doktor medicine / dr. medicine
10. prof. etnologije / mag. etnologije.

III.

Stipendija iznosi 800,00 kuna mjesečno.

IV.

Zainteresirani podnose prijave na natječaj osobno ili poštom u roku od 15 dana od objavljivanja u „Virovitičkom listu” Upravnom odjelu za društvene djelatnosti, Trg kralja Tomislava 6, 33000 Virovitica, s napomenom „natječaj za stipendije”.

V.

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju dostaviti slijedeće isprave i dokaze:
1. dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske i prebivališta na području Grada Virovitice (preslik osobne iskaznice)
2. uvjerenje o upisu na redovni sveučilišni studij
3. izjavu da nemaju odobrenu stipendiju ili novčanu potporu
4. uvjerenje o prosjeku ocjena iz prethodne godine studiranja
5. isprave kojima dokazuje svoj socijalni i materijalni status:
a) potvrde o mjesečnim primanjima zaposlenih članova kućanstva za prethodna tri mjeseca (prosjek plaće)
b) izjavu o sastavu kućanstva ovjerenu kod javnog bilježnika
c) potvrdu o statusu redovnog učenika odnosno redovnog studenta škole odnosno visokog učilišta za brata ili sestru
d) potvrdu da je dijete poginulog branitelja Domovinskog rata
e) uvjerenje da nisu kažnjavani za kaznena djela
Nepravodobne i nepotpune molbe neće se razmatrati.

VI.

Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima natječaja u roku od 8 (osam) dana od isteka roka za podnošenje prijava, i to objavljivanjem liste prioriteta na Oglasnoj ploči Grada Virovitice i web stranici Grada Virovitice: www.virovitica.hr/.

Natječaj za dodjelu stipendija Grada Virovitice za akademsku godinu 2009./2010.

Skip to content