Prethodna rasprava o nacrtu prijedloga izmjena i dopuna DPU”Južni blok”

Prethodna rasprava održat će se 06. veljače 2009. godine u zgradi Gradskog poglavarstva, Grada Virovitice, u Virovitici, Trg kralja Tomislava 6, s početkom u 12,00 sati…KLASA: 601-01/08-01/03
URBROJ: 2189/01-01-09-9
Virovitica, 23. 01. 2009.

Temeljem članka 83. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine br. 76/07) i temeljem Odluke vijeća Grada Virovitice o izradi izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „Južni blok” u Virovitici (Službeni vjesnik Grada Virovitice br. 16/08), Grad Virovitica, kao nositelj izrade izmjena i dopuna prostornog plana, objavljuje


PRETHODNU RASPRAVU O NACRTU PRIJEDLOGA IZMJENA I DOPUNA
DETALJNOG PLANA UREĐENJA
„JUŽNI BLOK” U VIROVITICI

(Sl. vjesnik grada Virovitice br. 3/98, 2/08)

1. Prethodna rasprava održat će se 06. veljače 2009. godine u zgradi Gradskog poglavarstva, Grada Virovitice, u Virovitici, Trg kralja Tomislava 6, s početkom u 12,00 sati.

2. Nacrt prijedloga izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „Južni blok” u Virovitici izradio je VTC-Projekt d.o.o., Virovitica, A. Mihanovića 9 (dalje u tekstu: stručni izrađivač plana).

3. Predstavnik stručnog izrađivača plana će obrazložiti tijek i način izrade izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „Južni blok”.

4. Prethodna rasprava se provodi u svrhu pribavljanja mišljenja, smjernica i preporuka te usuglašavanja interesa lokalne zajednice i gospodarstva o ciljevima i mogućim rješenjima značajnim za razvoj, uređenje i oblikovanje prostora u obuhvatu naprijed navedenog plana.

5. Poziv za sudjelovanje u prethodnoj raspravi uputit će se nadležnim tijelima i osobama određenim posebnim propisima, a koji su navedeni Odlukom o izradi izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „Južni blok”.

6. Eventualna naknadna mišljenja, primjedbe i prijedlozi mogu se dostaviti i pisanim putem,
na adresu: Grad Virovitica, Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju, Virovitica, Trg
kralja Tomislava 6 zaključno sa 12. veljače 2009. godine.

Skip to content