Poziv za prijavu projekata udruga usmjerenih promicanju i zaštiti prava djece

Objavljeno:

Podijeli:

Popularni sadržaj

 

mladi socijalna politikaMinistarstvo socijalne politike i mladih objavilo je Poziv za prijavu projekata udruga usmjerenih promicanju i zaštiti prava djece.

Cilj: provođenje preventivnih i edukativnih programa koji su usmjereni promicanju, unaprjeđivanju i zaštiti prava djece.

Prioriteti natječaja:

ZAJEDNO DO PRAVA – projekti koji pridonose povezivanju, razvoju i praćenju rada najmanje 10 udruga i njihovih aktivnosti usmjerenih promicanju i zaštiti prava djece (koordinacije, savezi)

PRAVA DJECE U ZAJEDNICI – projekti poticanja međusektorske suradnje na lokalnoj razini u kreiranju aktivnosti za dobrobit djece kroz njihovo aktivno sudjelovanje u zajednici

ZAŠTITA PRAVA OSJETLJIVIH SKUPINA DJECE (djeca bez odgovarajuće roditeljske skrbi, djeca u riziku, udomljena i posvojena djeca)

a) najmanji iznos koji se može tražiti: 15.000,00 kuna

b) najveći iznos koji se može tražiti: 90.000,00 kuna

Potencijalni prijavitelji na ovaj Poziv su udruge.

Prihvatljivo vremensko razdoblje za provedbu projekata je godinu dana, odnosno sukladno roku izvršenja navedenom u Obrascu prijave projekta, a najduže do 30. lipnja 2014. godine.

Prihvatljive teme/sektori za provedbu projekta.

ZAJEDNO DO PRAVA – projekti koji pridonose povezivanju, razvoju i praćenju rada najmanje 10 udruga i njihovih aktivnosti usmjerenih promicanju i zaštiti prava djece

Povezivanje, razvoj i praćenje rada najmanje 10 udruga i njihovih aktivnosti usmjerenih promicanju i zaštiti prava djece predstavlja sveobuhvatan pristup u zagovaranju prava, potreba i interesa djece. Umreženim djelovanjem najmanje 10 organizacija civilnog društva ostvaruju se zajednički interesi na oblikovanju i provedbi politike prema djeci, poboljšanja kvalitete i uvjeta života djece, njihovog odgoja i obrazovanja te promicanja i zaštite prava djece.

PRAVA DJECE U ZAJEDNICI – projekti poticanja međusektorske suradnje na lokalnoj razini u kreiranju aktivnosti za dobrobit djece kroz njihovo aktivno sudjelovanje u zajednici

Međusektorska suradnja na lokalnoj razini u kreiranju aktivnosti za dobrobit djece kroz njihovo aktivno sudjelovanje u zajednici obuhvaća osmišljavanje aktivnosti za djecu i odrasle vezane uz dječju participaciju s ciljem senzibilizacije odraslih i društvene zajednice o važnosti uvažavanja dječjeg mišljenja. Aktivno sudjelovanje djeteta u zajednici jedno je od temeljnih prava djeteta koje je zajamčeno i Konvencijom o pravima djeteta, a kojim se izgrađuje samopouzdanje djeteta te se razvijaju socijalne i komunikacijske vještine. Posebice su važne kvalitetno osmišljene aktivnosti dječje participacije i neformalnog uključivanja djece osnovnoškolske dobi u lokalnoj zajednici (metodama prilagođenim djeci), a kojim se potiče i razvija suradnički i partnerski odnos djece i lokalnih tijela uprave i samouprave.

ZAŠTITA PRAVA OSJETLJIVIH SKUPINA DJECE (djeca bez odgovarajuće roditeljske skrbi, djeca u riziku, udomljena i posvojena djeca)

Zaštita prava osjetljivih skupina djece je područje zaštite dječjih prava koje se posebice naglašava u relevantnim dokumentima, kao što su Strategija Vijeća Europe o pravima djece (2012-2015), EU Agenda za prava djece i Konvencija o pravima djeteta. Iako se tijekom godina bilježi smanjenje broja djece smještene u domovima za djecu, potrebno je nastaviti s unaprjeđenjem i razvojem izvaninstitucionalnih oblika usluga. U skladu s navedenim, potrebno je razvijati programe podrške djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi, djeci u riziku, udomljenoj i posvojenoj djeci s ciljem osiguravanja stabilnog, sigurnog i poticajnog okruženja potrebnog za zdrav i skladan razvoj djeteta.

Rok za prijavu na natječaj je 8. svibnja 2013. Više na www.mspm.hr.

Skip to content