Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2009. godinu

Temeljem Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi, Ministarstvo kulture Republike Hrvatske objavilo je, Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2009. godinu. Temeljem Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi, Ministarstvo kulture Republike Hrvatske objavilo je, Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2009. godinu.
U proračunu Republike Hrvatske osigurana su sredstva za javne potrebe u kulturi, i to za djelatnosti kulture, akcije i manifestacije u kulturi od interesa za Republiku Hrvatsku.

Od interesa za Republiku Hrvatsku smatrat će se programi koji hrvatsku kulturu stavljaju u europski kontekst, promiču interkulturni dijalog, razvoj civilnog društva, koji su stručno utemeljeni, visoke razine kvalitete, ekonomični, profilirani u odnosu na osnovnu djelatnost organizatora te oni koji se odvijaju kontinuirano.

Prijave se podnose na odgovarajućim obrascima (za svaki program posebna prijavnica) koji se mogu dobiti u Ministarstvu kulture, uredima državne uprave županija nadležnima za kulturu, ili na: www.min-kulture.hr.

Prijavnice je potrebno ispuniti na internetskim stranicama Ministarstva kulture, osim ukoliko podnositelj zahtjeva za to nema tehničkih mogućnosti. Prijavnice poslane elektroničkim putem, predlagatelji trebaju dostaviti i ispisane s obrazloženjem zahtjeva i svim prilozima na adresu: Ministarstvo kulture, Zagreb, Runjaninova 2, izuzev prijave za program zaštite i očuvanja kulturnih dobara koja se dostavlja na adresu nadležnog konzervatorskog odjela Ministarstva kulture. Rok za podnošenje potpunih prijava je 15. rujna 2008. godine.

Za sve dodatne informacije možete kontaktirati naš Upravni odjel za društvene djelatnosti na Tel: 033/725-600.
Skip to content