Poziv vlasnicima nekretnina preko čijih parcela će prolaziti dionica Podravske brze ceste Virovitica – Suhopolje

Kako je za izgradnju Podravske brze ceste – dionica Virovitica-Suhopolje odnosno za postavljanje telekomunikacijskih i električnih instalacija i vodovoda na spomenutoj lokaciji potrebno riješiti imovinsko-pravne odnose sa vlasnicima nekretnina na kojima je predviđena i to jedan za trasu predmetne dionice i jedan za izgradnju instalacija i vodova na predmetnoj trasi (kao dokaz da je korisnik izvlaštenja prethodno s vlasnikom nekretnine pokušao sporazumno riješiti pitanje stjecanja prava vlasništva određene nekretnine)

 Oglasi su izvješeni na oglasnoj ploči Grada Virovitice (Trg kralja Tomislava 6/2), a rok za prihvat ponude i sklapanje nagodbe je 8 dana od dana objave na oglasnoj ploči.

Rok isplate ugovorenih naknada na osnovu sklopljenih nagodbi je 30 dana od dana potpisivanja nagodbe.

 Ukoliko vlasnik zemljišta u navedenom roku ne sklopi nagodbu ili pismeno ne odgovori na ponudu, Hrvatske ceste d.o.o. pokrenut će postupak nepotpunog izvlaštenja sukladno Zakonu o izvlaštenju.

 Ostale informacije mogu se pročitati na oglasnoj ploči Grada Virovitice (Trg kralja Tomislava 6/2).

 

 

Skip to content