Poziv na uvid u idejni projekt za zahvat u prostoru: rekonstrukcija složene građevine -zgrade veleučilišta

Upravniodjel za prostorno uređenje i gradnju Grada Virovitice poziva u svojstvustranaka vlasnike, suvlasnike i nositelje drugih stvarnih prava na nekretninamakoje neposredno graniče s predmetnim zahvatom, da izvrše uvid u idejni projekt…REPUBLIKA HRVATSKA

VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA

GRAD VIROVITICA

KLASA: UP/I-350-05/08-01/58

URBROJ: 2189/01-11/4-08-8

Virovitica, 11. 04. 2008.

 

Upravni odjel
za prostorno uređenje i gradnju Grada Virovitice, Virovitica, Trg Ljudevita
Patačića 1, na temelju odredbe članka 111. Zakona o prostornom uređenju i
gradnji (NN, broj 76/07),

POZIVA

u svojstvu
stranaka vlasnike, suvlasnike i nositelje drugih stvarnih prava na nekretninama
koje neposredno graniče s predmetnim zahvatom, da izvrše uvid u

IDEJNI PROJEKT

(izrađen
po CIP d.o.o. Virovitica, broj T.D. 15/08-i od veljače 2008. godine)

za
zahvat u prostoru:

REKONSTRUKCIJA SLOŽENE GRAĐEVINE – ZGRADE VELEUČILIŠTA, u Virovitici, u Ulici Matije Gupca (dio kompleksa
bivše vojarne), na zemljištu k.č. br. 297 (gruntovni broj: 1175) k.o.
Virovitica-grad, u upravnom postupku izdavanja lokacijske dozvole kojeg vodi
Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju Grada Virovitice, Trg Lj.
Patačića 1, po zahtjevu investitora
GRADA VIROVITICE, radi davanja izjave.

Uvidu u idejni projekt mogu pristupiti osobe koje dokažu
da su zainteresirane stranke u postupku.

Neodazivanje ovom Pozivu, ne sprječava izdavanje
predmetne lokacijske dozvole u skladu sa Zakonom i važećom prostorno-planskom
dokumentacijom.

Uvid u idejni projekt stranke mogu izvršiti osobno ili putem svog
opunomoćenika u prostorijama Upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju
Grada Virovitice, u Virovitici, Trg Lj. Patačića 1, soba br. 9, dana 21. 04. 2008. godine, u vremenu od
8,00 do 14,00 sati
.

 

Skip to content