Poziv Ministarstva kulture za predlaganje programa javnih potreba u kulturi RH za 2010. godinu

Ministarstvo kulture Republike Hrvatske objavilo je Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2010. godinu. Naime, u Proračunu Republike Hrvatske osiguravaju se sredstva za javne potrebe u kulturi, a to su djelatnosti u kulturi, akcije i manifestacije u kulturi od interesa za Republiku Hrvatsku. Od interesa za Republiku Hrvatsku smatrat će se programi koji hrvatsku kulturu stavljaju u europski kontekst, promiču interkulturni dijalog, razvoj civilnog društva, koji su stručno utemeljeni, visoke razine kvalitete, ekonomični, profilirani u odnosu na osnovnu djelatnost organizatora te oni koji se odvijaju kontinuirano. Pravo podnošenja prijava na ovaj poziv imaju samostalni umjetnici, umjetničke organizacije, ustanove u kulturi, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti u kulturi na području Republike Hrvatske, građani i udruge te jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. U program javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2010. godinu, u skladu sa Zakonom o financiranju javnih potreba u kulturi, općim i posebnim kriterijima kulturnih vijeća za odabir programa te ocjenom izvršenja programa u 2009. godini, uvrstit će se programi: 1. redovne djelatnosti ustanova i strukovnih udruga u kulturi; 2. glazbe i glazbeno-scenske umjetnosti, suvremenog plesa i pokreta; 3. kulturno-umjetničkog amaterizma; 4. dramske umjetnosti i kazališnog amaterizma; 5. zaštite i očuvanja nematerijalnih kulturnih dobara; 6. časopisa i književnih manifestacija; 7. knjižnične djelatnosti; 8. muzejsko-galerijske djelatnosti; 9. likovne umjetnosti, likovnih monografija, dizajna i arhitekture; 10. nove medijske kulture; 11. zaštite i očuvanja kulturnih dobara; 12. arhivske djelatnosti; 13. međunarodne kulturne suradnje; 14. informatizacije ustanova kulture; 15. investicijske potpore; 16. digitalizacije u arhivskoj, knjižničnoj i muzejskoj djelatnosti.
U okviru programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2010. godinu, posebni natječaji raspisat će se za potporu i otkup vrijednih knjiga, poticanje književnog stvaralaštva, potpore knjižarama za programe promocije knjige i čitanja, poticanje glazbenog stvaralaštva. Rok za podnošenje prijava je 20. srpnja 2009. godine, a detaljnije informacije mogu se pronaći na službenoj Internet stranici Ministarstva kulture (www.min-kulture.hr).

Skip to content