OGLAS za prijam u službu službenika/ce na određeno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice

Objavljeno:

Podijeli:

Popularni sadržaj

Na temelju odredbi čl. 19. i 28. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (¨Narodne novine¨br. 86/08 i 6/11), pročelnica Službe za financije Grada Virovitice raspisuje

 

 

OGLAS

za prijam u službu službenika/ce na određeno vrijeme

radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice

  u Službu za financije Grada Virovitice, na radno mjesto višeg/e stručnog/e suradnika/ce za proračun -1 izvršitelj/ica

Posebni uvjeti:

–          magistar/ra struke ili stručni/a specijalist/ica ekonomskog usmjerenja-računovodstvo i financije,

–          najmanje 1 godina radnog iskustva  na odgovarajućim poslovima,

–          poznavanje rada na računalu,

–          položen državni stručni ispit.

 

 Osim  navedenih  stručnih uvjeta natjecatelji moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo, zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta).

U službu ne mogu biti primljene osobe za koje postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima razumijeva se radno iskustvo (radni odnos, samostalno obavljanje profesionalne djelatnosti ili obavljanje poslova u međunarodnim organizacijama ostvareno na poslovima traženog stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, dužni su u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na sve ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na oglas dužni su priložiti rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo te dokaz o nezaposlenosti.

Opis poslova radnog mjesta, podaci o plaći radnog mjesta, način testiranja kandidata i područje testiranja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje objavit će se na web-stranici Grada Virovitice (www.virovitica.hr/).

Vrijeme i mjesto održavanja testiranja objavit će se najmanje 5 dana prije održavanja testiranja na web-stranici (www.virovitica.hr/) i na oglasnoj ploči Grada Virovitice.

Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatrat će se da je povukao/la prijavu na oglas.

Na oglas se mogu javiti osobe oba spola.

Uz prijavu kandidati moraju priložiti:

–          kratki životopis,

–          dokaz o stručnoj spremi (izvornik ili ovjereni preslik diplome),

–          preslik svjedodžbe o položenome državnom stručnom ispitu,

–          dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice),

–          dokaz o radnom stažu (preslik radne knjižice s osobnim podacima i podacima o radnom stažu),

–          vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (nije potrebno ovjeravati),

–          uvjerenje  da kandidat nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci.

Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti kandidati nisu dužni priložiti uz prijavu na oglas već ga je izabrani kandidat  dužan ishoditi po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu.

Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, ali su ga dužni položiti u roku od godine dana od prijma u službu.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovome oglasu.

Prijave na oglas podnose se u roku od 8 dana od objave oglasa na adresu:

Grad Virovitica, Trg kralja Tomislava 6, 33000 Virovitica, s naznakom ¨ Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme-Služba za financije“.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

O rezultatima oglasa natjecatelji će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

OBAVIJEST I UPUTE kandidatima/kandidatkinjama o opisu poslova i podacimao plaći radnog mjesta, načinu i području testiranja za radnomjesto višeg/e stručnog/e suradnika/ce za proračun

Skip to content