Održana 97. sjednica Kolegija gradonačelnika

kolegij 1 

U utorak 5. lipnja u Sali za sastanke Grada Virovitice održana je 97. sjednica Kolegija gradonačelnika. Na sjednici kojom je predsjedao gradonačelnik Ivica Kirin između ostalog razmotrene su slijedeće točke Dnevnog reda:

 

 1. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o visini dopuštenog prekoračenja po objedinjenom obračunskom vođenju poslovnog računa kod Zagrebačke banke d.d. Zagreb
 2. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o fiskalnim pravilima i njihovoj primjeni
 3. Razmatranje prijedloga Odluke o utrošku sredstava pomoći Državnog proračuna dodijeljenih putem Virovitičko-podravske županije za 2012. godinu
 4. Razmatranje prijedloga Izmjena i dopuna Proračuna Grada Virovitice za 2012.g. i projekcije za 2013. i 2014.godinu
 5. Razmatranje prijedloga Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za2012. g.
 6. Razmatranje prijedloga Izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture grada Virovitice u 2012. godinu
 7. Razmatranje prijedloga Izmjena i dopuna Plana gradnje komunalnih vodnih građevina Grada Virovitice za 2012.godinu
 8. Razmatranje prijedloga Izmjena Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2012. godinu
 9. Rasprava o potrebi prometnog povezivanja Zagreb-Virovitica autocestom A-13 ili brzom cestom u svrhu razvoja gospodarstva ovog dijela Hrvatske i grada Virovitice
 10. Razmatranje prijedloga Odluke o socijalnoj skrbi
 11. Razmatranje prijedloga Odluke o dopuni Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora
 12. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju cijena neizgrađenog građevinskog zemljišta u poduzetničkim zonama
 13. Razmatranje prijedloga Odluke o donošenju Plana zaštite i spašavanja Grada Virovitice
 14. Razmatranje prijedloga Odluke o donošenju Plana civilne zaštite Grada Virovitice
 15. Razmatranje prijedloga o davanju prethodne suglasnosti Virovitičko-podravskoj županiji na prijenos prava građenja
 16. Razmatranje prijedloga Odluke o ukidanju svojstva javnog dobra u općoj uporabi na zemljištu čk.br. 2233/9 dvorište Marijana Derežića sa 101m2 upisanom u zk.ul.12772 k.o. Virovitica
 17. Razmatranje prijedloga Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za 2012. godinu
 18. Razmatranje prijedloga Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnom školstvu za 2012. godinu
 19. Razmatranje prijedloga Plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja u osnovnim školama u 2012. godini
 20. Razmatranje Odluke o sklapanju sudske nagodbe sa Brana d.o.o. iz Virovitice, A. Mihanovića 29, u parničnom postupku koji se vodi pred Općinskim sudom u Virovitici, pod poslovnim brojem: P-917/2011
 21. Razmatranje Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora – ugostiteljskog objekta na gradskom bazenu
 22. Razmatranje Odluke o umanjenju mjesečne zakupnine za poslovni prostor Poslovnom parku Virovitica d.o.o.
 23. Razmatranje Odluke o usvajanju Izvješća o proljetnom tretmanu sustavne deratizacije na području grada Virovitice u 2012.g.
 24. Razmatranje Odluke o stavljanju van snage Odluke o primjeni Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike u pogledu plaća i materijalnih prava na zaposlene u Javnoj ustanovi Vatrogasnoj postrojbi Virovitice
 25. Razmatranje Odluke o dopuni Odluke o prihvaćanju Sporazuma o visini osnovice za izračun plaća djelatnika Grada Virovitice, Kazališta Virovitice, Gradskog muzeja Virovitica i Gradske knjižnice i čitaonice Virovitice, te Aneksa Kolektivnom ugovoru za djelatnike Dječjeg vrtića Virovitica za 2012. godinu
 26. Razmatranje Rješenja o odobravanju financijske potpore iz Proračuna Grada Virovitice za2012. g. udrugama čiji su projekti od interesa za Grad Viroviticu
 27. Razmatranje Rješenja o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za provedbu Nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom na području Grada Virovitice
 28. Razmatranje Informacije o utrošku pričuve proračuna do 30. travnja 2012.g.
 29. Razmatranje Odluke o osnivanju i organizaciji specijalističkih postrojbi civilne zaštite opće namjene Grada Virovitice
 30. Razmatranje Odluke o osnivanju i organiziranju postrojbe civilne zaštite opće namjene Grada Virovitice
 31. Razmatranje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Cjenika parkirnih karata na javnim parkiralištima u Gradu Virovitici

 

Skip to content