Održana 92. sjednica Gradskog poglavarstva, Grad sufinancira uređenja fasada građevina

Objavljeno:

Podijeli:

Popularni sadržaj

Danas je održana 92. sjednica Gradskog poglavarstvaGrada Virovitice. Poglavari su razmatrali Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalneinfrastrukture u 2007. g.te Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture GradaVirovitice u 2007. g.. Na dnevnom redu je bilo i Izvješće o poslovanju u 2007.godini Razvojne agencije Sjever –Dan, a razmatran je i prijedlog Odluke ojavnim priznanjima Grada Virovitice.Danas je održana 92. sjednica Gradskog poglavarstva
Grada Virovitice. Poglavari su razmatrali Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture u 2007. g.
te Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada
Virovitice u 2007. g.. Na dnevnom redu je bilo i Izvješće o poslovanju u 2007.
godini Razvojne agencije Sjever –Dan, a razmatran je i prijedlog Odluke o
javnim priznanjima Grada Virovitice. Kako je Odluka o javnim priznanjima
donesena 1999. godine, tijekom godina primjene uočile su se potrebe za
promjenama . Novom odlukom o javnim priznanjima utvrđuju se četiri vrste javnih
priznanja, njihov izgled i oblik, a to su Počasni građanin Grada Virovitice,
Zlatna plaketa „Grb Grada Virovitice za životno djelo“, Zlatna plaketa Grada
Virovitice i Zahvalnica Grada Virovitice. Takav prijedlog Odluke biti će upućen
Gradskom vijeću na usvajanje.

Na današnjoj sjednici razmatrao se i prijedlog Ugovora o izgradnji i korištenju
županijskog centra za gospodarenje otpada, a nove prostore na korištenje
dobili su Vatrogasna postrojba Virovitica i Židovska općina Virovitica.

Iz ovoga Izvješća vidljivo je da je u 2007.godini
uspješno okončano nekoliko povijesno-društvenih i gospodarskih te i u
financijskom dijelu značajnih projekata koji su tek svojim okončanjem dali uvid
i potvrdu građanima u kontinuiran rad Poglavarstva.

Gradsko poglavarstvo zajedno s Gradskim vijećem Grada
Virovitice nastavlja sa mnogobrojnim započetim projektima iz svojeg
samoupravnog djelokruga te postavlja temelje za nove aktivnosti usmjerene prema
iskazanim potrebama naših građana i naše lokalne zajednice, a koje će se
odraziti na zasluženi bolji standard svakog pojedinca i njegove obitelji na
području Grada Virovitice. Treba naglasiti i višestruko povećanje broja
predmeta koje rješavaju upravna tijela Grada i djelatnici Gradske uprave.
Uspoređujući podatke o ukupnom broju predmeta iz prijašnjih izvještajnih godina
i to iz 2004. s ukupno 1761 novim predmetom sa brojem novih predmeta u 2007.
godini (5006 novih predmeta) evidentan je kontinuirani porast od oko 284% što
nije utjecalo na sveukupnu učinkovitost tijela Grada Virovitice koja je dosegla
visokih 87% prošle godine.

Cijeli izvještaj o radu Gradskog poglavarstva možete preuzeti ovdje.

Unazad nekoliko godina gradsko središte se intenzivno
izgrađuje i uređuje čime su još više došle do izražaja fasade postojećih građevina
koje su oronule i neodržavane. Iako je Odlukom o komunalnom redu propisana
obveza vlasnika zgrada da građevine održavaju, u stvarnosti zbog nedostatka
sredstava, a naročito gdje u jednoj zgradi ima više vlasnika, zgrade su u vrlo
lošem stanju te ih je potrebno obnoviti. Stoga je Grad Virovitica, sukladno
svojim mogućnostima, odlučio sufinancirati uređenje zgrada i to tako da se
zgrade koje se nalaze na području zaštićene Kulturno – povijesne cjeline Grada
urede iz sredstava spomeničke rente, a ostale građevine iz drugih sredstava
proračuna.

Investitori ,odnosno vlasnici građevine trebaju podnijeti
zahtjev za sufinanciranje Gradskom poglavarstvu Grada Virovitice. Nakon ocijene
prijedloga i sukladno potrebama, pristupit će se sklapanju ugovora o sufinanciranju.
Visina sufinanciranja će se određivati od 20% do 50% vrijednosti radova, ovisno
o mjestu na kojem se građevina nalazi, povijesnom značaju građevine, važnosti
mikrocjeline za grad u cijelosti i dr.

Skip to content