Održana 83. sjednica Kolegija gradonačelnika

Pod predsjedanjem gradonačelnika Ivice Kirina, a u prisutnosti zamjenika gradonačelnika Željke Grahovac i Ivana Sića te pročelnika gradskih odjela i službi, održana je 83. sjednica Kolegija gradonačelnika. Uz ostalo, na sjednici su se razmatrale i sljedeće točke dnevnog reda:
1. Razmatranje prijedloga Izmjena i dopuna Proračuna Grada Virovitice za 2015. godinu i projekcija za 2016. i 2017. godinu
2. Razmatranje prijedloga Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
3. Razmatranje prijedloga Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Virovitice u 2015. godini
4. Razmatranje prijedloga Izmjene Programa utroška sredstava spomenička rente za 2015. godinu
5. Razmatranje prijedloga Izmjena i dopuna Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2015. godinu
6. Razmatranje prijedloga Izmjena Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2015. godinu
7. Razmatranje prijedloga Izmjene Programa utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije za ribnjake za 2015. godinu
8. Razmatranje prijedloga Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2016. godini
9. Razmatranje prijedloga Programa održavanja komunalne infrastrukture grada Virovitice u 2016. godini
10. Razmatranje prijedloga Programa utroška sredstava spomeničke rente Grada Virovitice za 2016. godinu
11. Razmatranje prijedloga Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2016. godinu
12. Razmatranje prijedloga Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2016. godinu
13. Razmatranje prijedloga Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2016. godinu
14. Razmatranje prijedloga Programa utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije za ribnjake za 2016. godinu
15. Razmatranje prijedloga Odluke o usvajanju Strategije razvoja turizma Grada Virovitice za razdoblje od 2015.-2025. godine
16. Razmatranje prijedloga Programa rada Gradskog vijeća za 2016. godinu
17. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o naknadama vijećnicima i članovima radnih tijela
18. Razmatranje prijedloga Odluke o rasporedu sredstava za financiranje političkih stranaka koje imaju člana u Gradskom vijeću Grada Virovitice u 2016. godini
19. Razmatranje prijedloga Odluke o dopuni Odluke o zakupu zemljišta za postavu montažnih građevina, pokretnih radnji, naprava i deponija te održavanje skupova
20. Razmatranje prijedloga Odluke o donošenju Procjene ugroženosti stanovništva materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od prirodnih i tehničko-tehnoloških katastrofa i velikih nesreća za grad Viroviticu
21. Razmatranje prijedloga Analize stanja sustava civilne zaštite za Grad Viroviticu u 2015. godini
22. Razmatranje Godišnjeg Plana razvoja sustava civilne zaštite Grada Virovitice sa financijskim učincima za razdoblje 2016. – 2018.
23. Razmatranje prijedloga Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite za razdoblje 2016.-2019.
24. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o usklađenju JKP Flora VTC d.o.o. sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu
25. Razmatranje prijedloga Odluke o dopuni Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću Poslovni park Virovitica
26. Razmatranje prijedloga Odluke o pokretanju i provedbi postupka likvidacije trgovačkog društva Poslovni centar Virovitica d.o.o.
27. Razmatranje prijedloga Odluke o dopuni Odluke o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Jug 1
28. Razmatranje prijedloga Odluka o davanju prethodne suglasnosti na odredbe statuta:
a) Osnovne škole Ivane Brlić-Mažuranić Virovitica
b) Osnovne škole Vladimir Nazor Virovitica
c) Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica
d) Glazbene škole Jan Vlašimsky Virovitica
29. Razmatranje Informacije o raspolaganju poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Virovitice za 2014. godinu
30. Razmatranje Odluke o produženju radnog vremena ugostiteljskih objekata za božićne i novogodišnje blagdane
31. Razmatranje Odluke o davanju suglasnosti za podzakup javne površine za postavu kioska
32. Razmatranje Izvješća o financijskom poslovanju Flora-Vtc d.o.o. na gradskom bazenu za 2015. godinu
33. Razmatranje Izvješća o financijskom poslovanju Poslovnog parka Virovitica d.o.o. o upravljanju poslovnim objektom Doma HV-a za period srpanj-rujan 2015.g.
34. Razmatranje Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora Turističkoj zajednici Grada Virovitice
35. Razmatranje Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora Lokalnoj akcijskoj grupi “Virovitički prsten”
36. Razmatranje Odluke o oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa Udruženja obrtnika Virovitica

Skip to content