Održana 75. sjednica Kolegija gradonačelnika

Danas je u prostorijama Grada Virovitice održana 75. sjednica Kolegija gradonačelnika na kojoj je između ostalog:
– razmotren prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Virovitice za 2011. g.1 1308137638Danas je u prostorijama Grada Virovitice održana 75. sjednica Kolegija gradonačelnika na kojoj je između ostalog:
– razmotren prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Virovitice za 2011. g.
– razmotren prijedloga Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011.g.
– razmotren prijedlog Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture grada Virovitice u 2011.g.
– razmotren prijedlog Izmjena i dopuna Programa utroška sredstava spomeničke rente za 2011.g.
– razmotren prijedlog Izmjena i dopuna Plana gradnje komunalnih vodnih građevina Grada Virovitice za 2011.g.
– razmotren prijedlog Odluke o prodaji građevinskih parcela (zemljišta) u Poduzetničkoj zoni III
– razmotren prijedlog Odluke o organizaciji i naplati parkiranja u Gradu Virovitici
– razmotren prijedlog Odluke o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Grad Viroviticu
– razmotren prijedlog Odluke o načinu provedbe javnog natječaja i uvjetima za članove nadzornih odbora trgovačkih društava u kojima Grad Virovitica ima udjele u vlasništvu
– razmotren prijedlog Odluke o osnivanju Zaklade Grada Virovitice
– razmotren prijedlog Odluke o obvezatnom korištenju komunalne usluge održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na sakupljanje i odvoz komunalnog otpada
– razmotren prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj
– razmotren prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika Grada Virovitice
– razmotrena Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za zakup javnih površina za postavu kioska
– razmotren Plan operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2011. godini na području grada Virovitice
– razmotrena Informacija o utrošku pričuve proračuna do 31. 05. 2011. godine 

2 1308137638

Skip to content