Održana 53. sjednica kolegija gradonačelnika

Objavljeno:

Podijeli:

Popularni sadržaj

U prostorijama Grada Virovitice, u utorak 10. veljače, pod predsjedanjem gradonačelnika Grada Virovitice Ivice Kirina održana je 53. sjednica Kolegija gradonačelnika. Na sjednici su između ostalog razmotrene sljedeće točke Dnevnog reda:
1. Razmatranje Izvješća o stanju sigurnosti na području Grada Virovitice za 2014. godinu
2. Razmatranje Izvješća o radu Gradskog savjeta mladih Grada Virovitice u 2014.g.,
3. Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje srpanj-prosinac 2014. godine,
4. Razmatranje Informacije do kojeg iznosa Gradonačelnik, odnosno Gradsko vijeće odlučuje o stjecanju i otuđenju nekretnina i pokretnina, te raspolaganju ostalom imovinom u 2015. g.
5. Razmatranje prijedloga Odluke o osnivanju Poduzetničke zone Bilogora
6. Razmatranje prijedloga Odluke o dopuni Odluke o osnivanju Poduzetničke zone III
7. Razmatranje prijedloga Odluke o prihvaćanju izmjene Poslovnog plana tvrtke Brana d.o.o. u Poduzetničkoj zoni II
8. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o prodaji građevinskih parcela (zemljišta) i objekata u poduzetničkim zonama grada Virovitice
9. Razmatranje prijedloga Odluke o pristupanju Sporazumu o mjerama za ublažavanje financijskih teškoća određenog dijela građana koji su ovršenici u postupcima prisilne naplate tražbina male vrijednosti na novčanim sredstvima
10. Razmatranje Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za grad Viroviticu u 2014. godini,
11. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. g.,
12. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Virovitice za 2014. godinu,
13. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2014. godine,
14. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru do 2014. godinu,
15. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava spomeničke rente za 2014. godinu,
16. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2014. godinu,
17. Razmatranje Informacije o radu i izvršenim aktivnostima na području Mjesnih odbora Grada Virovitice za 2014.,
18. Razmatranje Informacije o provođenju Odluke o komunalnom redu na području Grada Virovitice u 2014. godini,
19. Razmatranje Informacije o ostvarivanju prava iz socijalne skrbi koja se financiraju iz proračuna Grada Virovitice za 2014. godinu Virovitica
20. Razmatranje Odluke o usvajanju Programa i plana provedbe obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području grada Virovitice u 2015. godini
21. Razmatranje Odluke o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba i ostalih subjekata od interesa za zaštitu i spašavanje na području Grada Virovitice
22. Razmatranje Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora Glazbenoj udruzi Nota
23. Razmatranje Plana nabave za 2015. godinu
24. Razmatranje Informacije o utrošku pričuve proračuna do 31. 12. 2014.
25. Razmatranje prijedloga Odluke o prijenosu prava vlasništva na zemljištu čk.br. 3249/1 oranica šećerana sa 4 rala i 1591 hvati i čk.br. 3250/3 oranica šećerana sa 1 ral i 1486 hvati obje upisane u zk.ul.br. 11865 k.o. Virovitica
26. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o donošenju Generalnog urbanističkog plana Virovitice
27. Razmatranje prijedloga Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Bilogora
28. Razmatranje prijedloga Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Jug 2                                                                               29. Razmatranje prijedloga Odluke o određivanju novčane pomoći povodom rođenja djeteta
30. Razmatranje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Grada Virovitice

Skip to content