Održana 24. sjednica Gradskog vijeća Grada Virovitice

U prostorijama Grada Virovitice, u Palači Pejačević, pod predsjedanjem predsjednice Gradskog vijeća Lahorke Weiss održana je 24. sjednica Gradskog vijeća Grada Virovitice. Nakon aktualnog sata na sjednici su između ostalog razmotrena sljedeća izvješća, donesene sljedeće odluke, rješenja i planovi te utvrđeni prijedlozi:

 • Razmatranje Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Virovitice za 2015. godinu
 • Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Grada Virovitice za 2016. godinu
 • Donošenje Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2016. godini
 • Donošenje Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture grada Virovitice u 2016. godini
 • Donošenje Izmjena Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2016. godinu
 • Razmatranje Izvješća o radu Vatrogasne zajednice Grada Virovitice za 2015. godinu
 • Donošenje Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za 2016. godinu
 • Donošenje Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnom školstvu za 2016. g.
 • Donošenje Plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja u osnovnim školama u 2016. godini
 • Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Virovitice
 • Donošenje Odluke o darovanju dijela zemljišta čkbr. 297/1 k.o. Virovitica-grad površine 9144 m2
 • Donošenje Odluke o darovanju nekretnine čk.br. 611/2 k.o. Virovitica
 • Donošenje Odluke o ulaganju tvrtke Virkom d.o.o. u imovinu Grada Virovitice
 • Donošenje Odluke o izboru osobe za obavljanje komunalne djelatnosti preuzimanja i prijevoza umrle osobe ili posmrtnih ostataka od mjesta smrti odnosno od mjesta na području grada Virovitice do nadležne patologije ili sudske medicine za koje nije moguće utvrditi uzrok smrti bez obdukcije
 • Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o određivanju naziva ulica i trgova na području naselja Korija
 • Donošenje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na zemljištu čk.br. 851/5 sa 1277 m2 upisanom u zk.ul.br. 12772 k.o. Virovitica
 • Donošenje Odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Virovitice i to: Odluke o dodjeli Zlatne plakete Grada Virovitice i Odluke o dodjeli Zahvalnica Grada Virovitice
 • Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju zamjenice člana Povjerenstva za raspolaganje nekretninama Grada Virovitice
 • Utvrđivanje Prijedloga za imenovanje sudaca porotnika za mladež Općinskog suda u Virovitici
 • Razmatranje Izvješća o radu Zaklade Grada Virovitice
 • Informacija o Izvješću o obavljenoj reviziji učinkovitosti rada nadzornih odbora trgovačkih društava u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Virovitičko-podravske županije i očitovanjima trgovačkog društva Virkom d.o.o. i Plin VTC d.o.o.

 

Skip to content