Održana 20. sjednica Gradskog vijeća Grada Virovitice

U prostorijama Grada Virovitice, u Palači Pejačević, pod predsjedanjem predsjednice Gradskog vijeća Lahorke Weiss održana je 20. sjednica Gradskog vijeća Grada Virovitice. Na sjednici su između ostalog razmotrena sljedeća izvješća i donesene sljedeće odluke:
– donesena Odluka o ukidanju Rješenja o imenovanju članova Zapovjedništva civilne zaštite Grada Virovitice,
– donesena Odluka o donošenju Procjene ugroženosti stanovništva materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od prirodnih i tehničko-tehnoloških katastrofa i velikih nesreća za grad Viroviticu,
– donesena Analiza stanja sustava civilne zaštite za Grad Viroviticu u 2015. godini,
– donesen Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite Grada Virovitice sa financijskim učincima za razdoblje 2016. – 2018.,
– donesene Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite za razdoblje 2016.-2019.,
– donesena Izmjena i dopuna Proračuna Grada Virovitice za 2015. godinu i projekcija za 2016. i 2017. godinu,
– donesena Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu,
– donesene Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Virovitice u 2015. godini,
– donesene Izmjene Programa utroška sredstava spomenička rente za 2015. godinu,
– donesene Izmjene i dopune Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2015. godinu,
– donesena Izmjena Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2015. godinu,
– donesena Izmjena Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2015. godinu,
– donesena Izmjena Programa utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije za ribnjake za 2015. godinu,
– donesen Proračun Grada Virovitice za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu,
– donesena Odluka o izvršavanju proračuna Grada Virovitice za 2016. godinu,
– donesen Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2016. godini,
– donesen Program održavanja komunalne infrastrukture grada Virovitice u 2016. godini,
– donesen Program utroška sredstava spomeničke rente Grada Virovitice za 2016. godinu,
– donesen Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2016. godinu,
– donesen Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2016. godinu,
– donesen Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2016. godinu,
– donesen Program utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije za ribnjake za 2016. godinu,
– donesena Odluka o usvajanju Strategije razvoja turizma Grada Virovitice za razdoblje od 2015.-2020. godine,
– donesen Program rada Gradskog vijeća Grada Virovitice za 2016. godinu,
– donesena Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o naknadama vijećnicima i članovima radnih tijela,
– donesena Odluka o rasporedu sredstava za financiranje političkih stranaka koje imaju člana u Gradskom vijeću Grada Virovitice u 2016. godini,
– donesena Odluka o dopuni Odluke o zakupu zemljišta za postavu montažnih građevina, pokretnih radnji, naprava i deponija te održavanje skupova,
– donesena Odluka o prodaji nekretnina izgrađenih na čk.br. 177/1 k.o. Antunovac,
– donesena Odluka o povjeravanju obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada,
– donesena Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o usklađivanju JKP Flora VTC sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu,
– donesena Odluka o dopuni Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću Poslovni park Virovitica,
– donesena Odluka o pokretanju i provedbi postupka likvidacije trgovačkog društva Poslovni centar Virovitica d.o.o.,
– donesena Odluka o dopuni Odluke o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Jug 1,
– donesena Odluka o davanju prethodne suglasnosti na odredbe statuta:
a) Osnovne škole Ivane Brlić-Mažuranić Virovitica
b) Osnovne škole Vladimir Nazor Virovitica
c) Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica
d) Glazbene škole Jan Vlašimsky Virovitica
e) donesena Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena Statuta Gradske knjižnice i čitaonice Virovitica,
– razmotrena Informacija o raspolaganju poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Virovitice za 2014. godinu,
– donesena Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi,
– donesena Odluka o smanjenju temeljnog kapitala i izmjeni Ugovora o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću PLIN VTC d.o.o.

vijece 2

Skip to content