Održana 16. sjednica Gradskog vijeća Grada Virovitice

Objavljeno:

Podijeli:

Popularni sadržaj

U prostorijama Grada Virovitice, u Palači Pejačević, održana je 16. sjednica Gradskog vijeća Grada Virovitice. Na tematskoj sjednici raspravljalo se je o jednoj točki dnevnog reda, a to je: Održivo gospodarenje otpadom i sanacija Grasdskog odlagališta Virovitica. Nakon rasprave većinom glasova, 13 glasova ZA i 7 glasova PROTIV, donesen je sljedeći Zaključak:

Z A K L J U Č A K
o gospodarenju otpadom na području Grada Virovitice

I

Gospodarenje otpadom temelji se na uvažavanju načela zaštite okoliša i pravila struke na način kojim se ne dovodi u opasnost ljudsko zdravlje i koji ne dovodi do štetnih utjecaja na okoliš, a podrazumijeva djelatnosti skupljanja, prijevoza, oporabe i zbrinjavanja i druge obrade otpada.
Gospodarenje otpadom je mnogo više od samo komunalne usluge, to je pitanje kvalitete života, higijene, a istovremeno to je odgovornost i prilika za racionalno gospodarenje sirovinama i razvijanje gospodarstva.

II

Ugovorom o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji definirano je da sva postojeća odlagališta komunalnog otpada u Hrvatskoj moraju ispuniti određene zahtjeve Direktive 1991/31/EZ o odlaganju otpada, odnosno Republika Hrvatska je preuzela obvezu sagraditi sve Centre za gospodarenje otpadom sagraditi i sanirati sva odlagališta do 31. 12. 2018. g.
III

Grad Virovitica ima donesen Plan gospodarenja otpadom za Grad Viroviticu za vremenski period od 2014. do 2020.g. („Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br.11/14.) kojim se utvrđuje praćenje i postupanje s otpadom od mjesta nastanka pa do mjesta konačnog zbrinjavanja, a odnosi se na prihvat, reciklažu, obradu i zbrinjavanje, a sve sukladno kriterijima zaštite okoliša, ekonomskim načelima i društvenom prihvatljivošću.
Tvrtki Flora VTC , sukladno odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom izdana je dana 13. svibnja 2015. g. od strane Virovitičko-podravske županije dozvola za gospodarenje otpadom za obavljanje djelatnosti skupljanja i oporabe neopasnog otpada, a izdavanje okolišne dozvole od strane Ministarstva zaštite okoliša i prirode je u tijeku.
Sukladno zakonskoj obvezi tvrtka Flora VTC d.o.o. osigurala je komunalnu uslugu koja omogućuje odvojeno prikupljanje otpada i to: papir, metal, staklo, plastiku, tekstil i glomazni otpad kroz zelene otoke i odvojeno skupljanje na kućnom pragu.
Planom gospodarenja otpadom te izgradnju građevine za gospodarenje otpadom za Grad Viroviticu za vremenski period od 2014. do 2020.g. predviđa se sanacija i zatvaranje postojećeg odlagališta „GO Virovitica“ do kraja 2018. g. te izgradnju građevine za gospodarenje otpadom.

IV

Grad Virovitica i tvrtka Flora VTC obvezuju se da će u svrhu sprečavanja nastanka otpada te primjene propisa i politike gospodarenja otpadom ustrajati na
– sprječavanje nastanka otpada
– pripremi za ponovnu uporabu
– recikliranje
– koristiti druge postupke oporabe npr. Energetska oporaba
– zbrinjavanje otpada – dio otpada koji se ne zbrine na provođenje prethodnih mjera.

V

Grad Virovitica i trgovačko društvo Flora VTC nadležni su za koordinaciju sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i za provođenje svih aktivnosti što uključuje:
– izgradnju građevine za gospodarenje otpadom
– osiguranje zemljišta potrebnog za provedbu projekta izgradnje
– ishođenje potrebnih dozvola,
– usvajanje dokumenata prostornog uređenja
– sklapanje sporazuma o preuzimanju otpada sa svim jedinicama lokalne samouprave na svom području
– sanaciju i postupno zatvaranje odlagališta komunalnog otpada GO Virovitica.
S obzirom na značajna financijska sredstva potrebna za provedbu predmetnih projekata, sredstva za pripremne radove i za izgradnju građevine za gospodarenje otpadom, sukladno sadašnjem stajalištu Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i nadležnog ministarstva osigurat će se iz sredstava fondova Europske unije, Proračuna Republike Hrvatske i Proračuna Grada Virovitice.
Sanacija gradskog odlagališta „GO Virovitica“ koja je u tijeku financirat će se do zatvaranja odlagališta sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Grada Virovitice.

VI

Grad Virovitica, u svrhu kvalitetnog gospodarenja otpadom na području grada, zalaže se za izgradnju građevine za gospodarenje otpadom uz tehnološki proces kogeneracije u kome bi se obradio sav ostatak miješanog komunalnog otpada nakon izdvajanja svih korisnih sastojaka.

Skip to content