Održana 110. sjednica Gradskog poglavarstva

Na danas održanoj sjednici Gradskog poglavarstvaGrada Virovitice donesena je Odluka o jediničnim cijenama korištenja zemljištaza postavljanje pokretnih radnji i naprava povodom proslave Dana grada.

Na danas održanoj sjednici Gradskog poglavarstva Grada
Virovitice donesena je Odluka o jediničnim cijenama korištenja zemljišta za
postavljanje pokretnih radnji i naprava povodom proslave Dana grada. Na osnovi
iskustava iz prethodnih godina i u odnosu na cijene koje su se primjenjivale
prethodne godine, došlo je do izmjena u kategoriji do 2 m2  gdje je cijena smanjena za 50 kuna, dok je
prijašnja kategorija „više od 10 m2“ podijeljena u tri kategorije.

Jedinične cijene primjenjuju se za korištenje zemljišta za
vrijeme obilježavanja Dana grada, odnosno u terminu od 5. do 17. kolovoza 2008
i to na javnim površinama u obuhvatu nulte zone grada.

Nove cijene i kategorije su sljedeće:

–  200,00 kuna dnevno
za pokretne radnje i naprave površine do 2m2,

–  350,00 kuna dnevno za
pokretne radnje i naprave površine od 2m2 do 10m2,

–  400,00 kuna dnevno za
pokretne radnje i naprave površine od 10m2 do 30m2 ,

–  500,00 kuna dnevno za
pokretne radnje i naprave površine od 30m2 do 50m2,

–  700,00 kuna dnevno za
pokretne radnje i naprave površine od preko 50m2

Kako je Grad Virovitica u postupku ishođenja dozvola za
izgradnju Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju, športske dvorane i
podzemne garaže, u prethodnom postupku bilo je potrebno da se riješe imovinsko
pravni odnosi na nekretninama na kojima će biti sagrađeni navedeni objekti, tako
je donesena Odluka o prihvaćanju prijenosa prava vlasništva na nekretninama u
vlasništvu Učeničkom doma Virovitica, s time da će se Ugovor potpisati nakon
dobivanja suglasnosti Virovitičko-podravske županije o prijenosu.

Nakon toga očekuje se izdavanje potvrde glavnog projekta, a samim time i
početak gradnje ovog objekta u jesen ove godine.

Skip to content