Održana 102. sjednica Kolegija gradonačelnika

U prostorijama Grada Virovitice, u Palači Pejačević, održana je 102. sjednica Kolegija gradonačelnika. Na sjednici kojoj je predsjedavao gradonačelnik Ivica Kirin uz gradske pročelnike nazočili su i zamjenici gradonačelnika Željka Grahovac i Ivan Sić, a na sjednici su razmotrene sljedeće točke dnevnog reda:

 1. Razmatranje Izvješće o radu Plin VTC d.o.o. Virovitica za 2015. godinu
 2. Razmatranje Izvješća o radu Vatrogasne zajednice Grada Virovitice za 2015. godinu
 3. Razmatranje prijedloga Izmjena i dopuna Proračuna Grada Virovitice za 2016. godinu
 4. Razmatranje prijedloga Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2016. godini
 5. Razmatranje prijedloga izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture grada Virovitice u 2016. godini
 6. Razmatranje prijedloga Izmjena i dopuna Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2016. godinu
 7. Razmatranje prijedloga Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za 2016. godinu
 8. Razmatranje prijedloga Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnom školstvu za 2016. g.
 9. Razmatranje prijedloga Plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja u osnovnim školama u 2016. godini
 10. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Virovitice
 11. Razmatranje prijedloga Odluke o darovanju dijela zemljišta označenog kao čkbr. 297/1 sa 9144 m2 upisano u z.k. ul. br. 73 k.o. Virovitica
 12. Razmatranje prijedloga Odluke o izboru osobe za obavljanje komunalne djelatnosti preuzimanja i prijevoza umrle osobe ili posmrtnih ostataka od mjesta smrti odnosno od mjesta na području grada Virovitice do nadležne patologije ili sudske medicine za koje nije moguće utvrditi uzrok smrti bez obdukcije
 13. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o određivanju naziva ulica i trgova na području naselja Korija
 14. Razmatranje prijedloga Odluke o ukidanju svojstva javnog dobra
 15. Razmatranje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Virovitice i to: Odluke o dodjeli Zlate plakete Grada Virovitice i Odluke o dodjeli Zahvalnica Grada Virovitice
 16. Razmatranje prijedloga Rješenja o razrješenju i imenovanju zamjenice člana Povjerenstva za raspolaganje nekretninama Grada Virovitice
 17. Razmatranje Prijedloga za imenovanje sudaca porotnika za mladež Općinskog suda u Virovitici
 18. Razmatranje Odluke o pravu na pristup podacima i evidencijama Ministarstva unutarnjih poslova
 19. Razmatranje Odluke o reguliranju prava na pristup podacima iz Evidencije dohodaka i primitaka
 20. Razmatranje Odluke o prihvatu darovanja nekretnine koja se sastoji iz neodređenog suvlasničkog dijela čk.br. 44/2 sa 335 m2 upisane u zk.ul.br. 1043 k.o. Antunovac
 21. Razmatranje Odluke o dodatnom sufinanciranju energetske obnove obiteljske kuće Vlade Bergera na adresi Ulica Franje baruna Trenka 47, Virovitica
 22. Razmatranje Odluke o produženju zakupa poslovnog prostora ugostiteljskog montažnog objekta
 23. Razmatranje Odluke o produženju zakupa poslovnog prostora skladišta
 24. Razmatranje Odluke o produženju prava na korištenje skladišta Državnom arhivu u Virovitici
 25. Razmatranje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poslovnog prostora u Mihanovićevoj ulici u Virovitici
 26. Razmatranje Odluke o odobrenju Vladi Kojiću zakupa dijela javne površine za postavu kioska
 27. Razmatranje Informacije o utrošku pričuve proračuna do 31. 05. 2016. g.
 28. Razmatranje Izvješća o radu Zaklade Grada Virovitice

 

Skip to content