Održana 10 sjednica Gradskog vijeća Grada Virovitice

Danas je u Velikoj vijećnici Virovitičko-podravske županije održana 10. sjednica Gradskog vijeća Grada Virovitice na kojoj je između ostalog: donesena Izmjena i dopuna Proračuna Grada Virovitice za 2010.g.; donesena Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. g…
Danas je u Velikoj vijećnici Virovitičko-podravske županije održana 10. sjednica Gradskog vijeća Grada Virovitice na kojoj je između ostalog:
– donesena Izmjena i dopuna Proračuna Grada Virovitice za 2010.g.;
– donesena Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. g
– donesena Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture grada Virovitice u 2010. g.; donesena Izmjena i dopune Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2010. g.
– donesena Izmjena Programa utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije za ribnjake za 2010.g.
– donesen Program utroška sredstava spomeničke rente za 2010.g; donesena Izmjena Programa javnih potreba u kulturi Grada Virovitice za 2010. godinu
– donesena Izmjena Programa javnih potreba u športu Grada Virovitice za 2010. godinu; donesen Proračuna Grada Virovitice za 2011.g.
– donesena Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Virovitice za 2011.g.
– donesen Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011.g.
– donesen Program održavanja komunalne infrastrukture grada Virovitice u 2011.g.
– donesen Plan gradnje komunalnih vodnih građevina Grada Virovitice za 2011.g.
– donesen Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2011.g.
– donesen Program utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije za ribnjake za 2011.g.
– donesen Program utroška sredstava spomeničke rente za 2011.g.; donesena Odluke o sustavu glavne knjige riznice te načinu vođenja jedinstvenog računa riznice Grada Virovitice
– donesena Odluka o izmjenama Odluke o visini dopuštenog prekoračenja po objedinjenom obračunskom vođenju poslovnog računa kod Zagrebačke banke d.d. Zagreb
– donesen Program rada Gradskog vijeća Grada Virovitice za 2011.g.
– odobren Program rada Gradskog savjeta mladih Grada Virovitice za 2011. godinu
– donesena Odluka o izmjeni Odluke o dodjeli koncesije za distribuciju i opskrbu prirodnim plinom, toplinskom energijom, distribuciju i opskrbu vodom, te odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda
– donesena Odluka o povećanju temeljnog kapitala i izmjeni Ugovora o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću Virkoma d.o.o.
– donesena Odluka o obavljanju djelatnosti javne vodoopskrbe i javne odvodnje
– donesena Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine
– donesena Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj
– donesen Zaključak o provođenju postupka povećanja temeljnog kapitala trgovačkog društva PLIN VTC d.o.o. Virovitica
– donesena Odluka o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Virovitice
– donesena Odluka o dopuni odluke o osnivanju poduzetničke zone Sjever
– donesena Odluka o dopuni Odluke o osnivanju poduzetničke zone III
– donesena Odluka o ukidanju Odluke o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta u Poduzetničkoj zoni III grada Virovitice
– donesena Odluka o prodaji građevinskih parcela (zemljišta) i objekata u Poduzetničkoj zoni Antunovac
– donesena Odluka o izboru osobe za obavljanje komunalnih poslova održavanja javnih površina u zimskim uvjetima na području grada Virovitice za 2010/2011 sezonu
– donesena Odluka o izboru osobe za obavljanje komunalnih poslova održavanja i uređivanja nerazvrstanih cesta, nogostupa, kanala i mostova na području grada Virovitice u 2011. g.
– donesena Odluka o izboru osobe za obavljanje komunalnih poslova održavanja horizontalne i vertikalne prometne signalizacije na području grada Virovitice tijekom 2011. g.
– donesena Odluka o izboru osobe za obavljanje komunalnih poslova održavanja javne rasvjete na području grada Virovitice tijekom 2011. g.
– donesena Odluka o izboru osobe za obavljanje komunalnih poslova obavljanja radova na montaži i demontaži dekorativne rasvjete u Virovitici
– donesena Odluka o mjerilima za financiranje djelatnosti predškolskog odgoja i naobrazbe na području Grada Virovitice
– donesena Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statutarnu Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Dječjeg vrtića Cvrčak Virovitica
– donesena Odluka o davanju suglasnosti na Statut Gradske knjižnice i čitaonice Virovitica
– donesena Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statutarnu Odluku o izmjeni i dopuni Statuta Kazališta Virovitica
– donesena Odluka o dopuni Odluke o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Grada Virovitice
– donesena Odluka o davanju suglasnosti Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Virovitice na udruživanje u Zajednicu ustanova
– donesena Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Virovitice u 2010. g.
– donesene Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja u 2011.g.
– razmotrena Informacija o provođenju mjera Socijalne karte Grada Virovitice
– razmotrena Informacija o stanju ovisnosti za područje grada Virovitice u 2009. g.
– razmotren Izvještaj o mjerenju koncentracije peludi alergogenih biljaka u vanjskoj atmosferi na području grada Virovitice u 2010. godini
– doneseno Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Regionalne energetske agencije Sjever (REA Sjever)
– doneseno Rješenje o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Gradskog muzeja Virovitica
– donesena Odluka o donošenju procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara za područje grada Virovitice.

Skip to content