Održan sastanak vezan za plaćanje naknade za korištenje odlagališta

Danas je u prostorijama Gradske upravegradonačelnik Zvonko Kožnjak održao sastanak sa načelnicima Općina Suhopolje,Gradina, Lukač, Špišić Bukovica i Voćin vezano za primjenu  Pravilnika o mjerilima, postupku i načinuodređivanja iznosa naknade vlasnicima nekretnina i jedinicama lokalnesamouprave.
Danas je u prostorijama Gradske
uprave gradonačelnik Zvonko Kožnjak održao sastanak sa načelnicima Općina
Suhopolje, Gradina, Lukač, Špišić Bukovica i Voćin vezano za primjenu  Pravilnika o mjerilima, postupku i načinu
određivanja iznosa naknade vlasnicima nekretnina i jedinicama lokalne
samouprave.

Obveznik plaćanja naknade pored
jedinica lokalne samouprave je i tvrtka Flora VTC d.o.o. koja upravlja
odlagalištem.

Načelnici su upoznati sa obvezom
koja proizlazi iz Pravilnika isplate naknade jedinici lokalne samouprave na
čijem području se nalazi građevina kojoj je isključiva namjena zbrinjavane
otpada.

Sukladno odredbama Pravilnika, Grad
Virovitica na čijem području je smješteno odlagalište otpada ima pravo na
naknadu koju plaćaju jedinice lokalne samouprave koje koriste građevinu
namijenjenu zbrinjavanju otpada u iznosu od 30% po toni zbrinutog otpada.

Iz
navedenog proizlazi da su Općine Suhopolje, Gradina, Lukač, Špišić Bukovica i
Voćin  dužne Gradu Virovitici platiti
naknadu vezanu za korištenje odlagališta.

Gradonačelnik
Grada Virovitice upoznao je načelnike sa činjenicom da je Grad donio, sukladno
Pravilniku, sve potrebne odluke od strane Gradskog vijeća, da je Gradsko
poglavarstvo sukladno podacima Flore VTC d.o.o. donijelo Odluku o visini
naknade koju uplaćuje Flora VTC d.o.o. kao nositelj stvarnih prava na građevini
namijenjenoj zbrinjavanju otpada te da je sada, sukladno odredbama Pravilnika,
potrebno donijeti odluku o visini naknade koju će uplaćivati jedinice lokalne
samouprave i sa istima sklopiti ugovor.

Sredstva
dobivena od naknada Grad Virovitica će koristiti za namirenje umanjene tržišne
vrijednosti nekretnine vlasniku stambenog 
ili stambeno-poslovnog objekta čija je nekretnina izgrađena i nalazi se
na udaljenosti do 500 m
od građevine namijenjene zbrinjavanju otpada.

Skip to content