Objavljen prijedlog programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2012. godinu

Na temelju Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi, Ministarstvo kulture Republike Hrvatske objavilo je: Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2012. godinu…. Na temelju Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi, Ministarstvo kulture Republike Hrvatske objavilo je: Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2012. godinu. 

U proračunu Republike Hrvatske osigurana su sredstva za javne potrebe u kulturi, i to za djelatnosti kulture, akcije i manifestacije u kulturi od interesa za Republiku Hrvatsku. Od interesa za Republiku Hrvatsku smatrat će se programi koji hrvatsku kulturu stavljaju u europski kontekst, promiču interkulturni dijalog, razvoj civilnog društva, koji su stručno utemeljeni, visoke razine kvalitete, ekonomični, profilirani u odnosu na osnovnu djelatnost organizatora te oni koji se odvijaju kontinuirano. 

Pravo podnošenja prijava na ovaj poziv imaju samostalni umjetnici, umjetničke organizacije, ustanove u kulturi, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti u kulturi na području Republike Hrvatske, građani i udruge te jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.Prijave se podnose on-line popunjavajući odgovarajuće obrasce (za svaki program posebna prijavnica i za svaku zemlju posebna prijavnica) dostupne na internet stranicama Ministarstva kulture: www.min-kulture.hr/prijavnice. Prijavnice popunjene on-line, predlagatelji trebaju dostaviti i ispisane s obrazloženjem zahtjeva i svim prilozima na adresu: Ministarstvo kulture, Runjaninova 2, 10000 Zagreb izuzev prijave za programe zaštite i očuvanja kulturnih dobara i zaštite i očuvanja nematerijalnih kulturnih dobara koje se dostavljaju na adresu nadležnog konzervatorskog odjela Ministarstva kulture. 

Rok za podnošenje potpunih prijava je 20. srpnja 2011. godine.

Skip to content