Obavijest o namjeri davanja koncesije za obavljanje prijevoza putnika u javnom prometu na području Grada Virovitice

Na temelju članka 16. stavka 1. Zakona o koncesijama (Narodne novine broj 125/08), članka 11. stavka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09 i 79/09) i članka 2. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju koncesije u Gradu Virovitici (Službeni vjesnik Grada Virovitice broj 13/09 ) Gradonačelnik Grada Virovitice objavljuje

OBAVIJEST
o namjeri davanja koncesije za obavljanje prijevoza
putnika u javnom prometu na području Grada Virovitice

1.
a) Naziv davatelja koncesije: Grad Virovitica
b) Adresa:Trg kralja Tomislava 6, Virovitica
c) Telefon: 033/725-980, telefaks: 033/722-522, e-pošta: grad@virovitica.hr
d) Matični broj: 25412382.

2.
a) Predmet koncesije: prijevoz putnika u javnom prometu na području Grada Virovitice
b) Koncesijom se stječe pravo obavljanja komunalne djelatnosti – obavljanje prijevoza putnika u javnom prometu
c) Mjesto obavljanja djelatnosti: područje Grada Virovitice
d) Rok trajanja koncesije: 10 godina
e) Naknada za koncesiju: početni godišnji iznos naknade za koncesiju je 2.000,00 kuna
f) Linije za koje se dodjeljuje koncesija:
– Jasenaš – Virovitica – Jasenaš
– Korija – Virovitica – Korija
– Čemernica – Virovitica – Čemernica
– Rezovačke Krčevine – Rezovac – Virovitica – Rezovac – Rezovačke Krčevine
– Golo Brdo – Podgorje – Sv. Đurađ – Virovitica – Sv. Đurađ – Podgorje – Golo Brdo.
3.
a) Rok za predaju ponuda: 30 dana od dana objave obavijesti o namjeri davanja koncesije u Narodnim novinama. Otvaranje pristiglih ponuda provesti će se treći dan od isteka roka za podnošenje ponuda.
b) Adresa na koju se dostavlja ponuda: Grad Virovitica, Trg kralja Tomislava 6, Virovitica, s naznakom „Javno nadmetanje – koncesija za prijevoz putnika – ne otvaraj”.
c) Jezik i pismo na kojima ponuda mora biti napisana: hrvatski jezik i latinično pismo

4. Osobni, stručni, tehnički i financijski uvjeti koje moraju zadovoljiti ponuditelji te isprave kojima se dokazuje njihovo ispunjenje:
– izvornik ili ovjereni preslik dokaza o registraciji za obavljanje predmetne predmetne komunalne djelatnosti (izvod iz registra trgovačkog suda ili preslik obrtnice) – ne smije biti stariji od šest mjeseci od dana slanja obavijesti Narodnim novinama;
– izvornik ili ovjereni preslik potvrde Porezne uprave o stanju duga kojom ponuditelj dokazuje da je ispunio obvezu plaćanja svih dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje za mjesec koji prethodi obajvi,
– izvornici ili ovjereni preslici BON – a 1 i BON – a 2 (ponuditelj mora dokazati da nije bio u blokadi u proteklih šest mjeseci), ne stariji od mjesec dana od dana slanja obavijesti Narodnim novinama;
– izvornik potvrde Službe za financije Grada Virovitice o podmirenim svim obvezama prema Gradu, ne stariji od mjesec dana od dana slanja obavijesti Narodnim novinama;
– izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika da direktor tvrtke odnosno obrtnik nije pravomoćno osuđen za kazneno djelo iz područja gospodarstva u posljednjih pet godina s datumom ovjere ne starijim od mjesec dana od dana slanja obavijesti Narodnim novinama;
– potvrdu da se protiv direktora odnosno obrtnika ne vodi istražni odnosno kazneni postupak;
– izjava ponuditelja ovjerena kod javnog bilježnika o tehničkoj i kadrovskoj sposobnosti za ostvarenje koncesije s podatkom o broju i kvalifikacijskoj strukturi zaposlenih i popisom opreme kojom ponuditelj raspolaže u svrhu obavljanja koncesije;
– izjava da prihvaća i da će izvršiti predmet nabave u skladu s odredbama dokumentacije za nadmetanje i za cijenu koju je naveo u ponudi.Uz ponudu ponuditelj je dužan predložiti cijenu za pruženu uslugu prijevoza putnika na pojedinim linijama sa razrađenom mrežom i stajalištima.
Mreža linija sa popisom stajališta podiže se u Upravnom odjelu za komunalne poslove i graditeljstvo.

5. Ostali prilozi:
– dokaz o uplati jamstva za ozbiljnost ponude u iznosu od 1.000,00 kuna. Jamstvo se uplaćuje u korist Proračuna Grada Virovitice žiro – račun broj 2360000-1849100001, model plaćanja 21 – pravna osoba, 22 – fizička osoba, poziv na broj 7706 – JMBG (MB).
– jamstvo za uredno obavljanje koncesije – ponuditelj kojemu bude data koncesija obvezan je dostaviti bjanko zadužnicu ovjerenu kod javnog bilježnika

6. Kriterij za odabir najpovoljnije ponude: najviša ponuđena naknada za koncesiju.

7. Adresa na kojoj se mogu zatražiti dodatne informacije vezane za predmet nabave: Upravni odjel za komunalne poslove i graditeljstvo, Stjepana Radića 21, Virovitica, radnim danom od 08:00 – 14:00 sati do isteka roka za podnošenje ponuda.

8. Datum otpreme obavijesti: 02. listopada 2009.

9. Vrsta postupka: otvoreni postupak

10. Rok valjanosti ponude: 60 dana

11. Pouka o pravnom lijeku: žalba se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupka javne nabave, a predaje davatelju koncesije u pisanom obliku izravno ili preporučenom pošiljkom u roku od 3 dana od:
– objave obavijesti o namjeri davanja koncesije (u odnosu na podatke, radnje, postupke i nečinjenja iz objave),
– primitka odluke kojom se odlučuje o pojedinačnom pravu ( u odnosu na postupak pregleda i ocjene sposobnosti te pregleda ocjene i odabira ponude),
– isteka roka za donošenje odluke o pojedinačnim pravima,uz istodobno podnošenje jednog primjerka žalbe Državnoj komisiji za kontrolu postupka javne nabave, u dovoljnom broju primjeraka za sve stranke u postupku.

Gradonačelnik
Ivica Kirin, dipl.ing.

Skip to content