Natječaj za sufinanciranje športskih programa tijekom ljetnih i zimskih praznika “Otvorena škola” u 2011. godini

Na temelju sredstava planiranih u Državnom proračunu za 2011., a sukladno odredbama Kodeksa pozitivne prakse, standarda i mjerila za ostvarivanje financijske potpore programima i projektima udruga (Narodne novine, broj 16/07.), Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa raspisalo je Natječaj za sufinanciranje športskih programa tijekom ljetnih i zimskih praznika “Otvorena škola” u 2011. godini….

Na temelju sredstava planiranih u Državnom proračunu za 2011., a sukladno odredbama Kodeksa pozitivne prakse, standarda i mjerila za ostvarivanje financijske potpore programima i projektima udruga (Narodne novine, broj 16/07.), Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa raspisalo je Natječaj za sufinanciranje športskih programa tijekom ljetnih i zimskih praznika “Otvorena škola” u 2011. godini.Naime, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske sufinancirat će športske programe tijekom ljetnih i zimskih praznika “Otvorena škola” u 2011. godini.

Sredstva su osigurana u Državnome proračunu Republike Hrvatske za 2011. godinu u iznosu od 513.800,00 kuna. Natječaj je u funkciji poticanja što većega broja djece i mladeži na bavljenje športskim aktivnostima tijekom ljetnih i zimskih školskih praznika.

Na natječaj se mogu samostalno prijaviti pravne osobe u sustavu športa sa statusom udruge ili u suradnji sa školama/školskim športskim društvima

Prijave za financijskom potporom razmatrat će se isključivo ako se udovoljava sljedećim uvjetima:
– udruga je upisana u Registar udruga Republike Hrvatske te aktivno i kontinuirano djeluje najmanje jednu (1) godinu u području športa
– udruga promiče vrijednosti ustavnog poretka Republike Hrvatske
– program koji udruga provodi od osobitog je interesa za opće/javno dobro u Republici Hrvatskoj, a usmjerena je ka stvarnim potrebama i interesima djece i mladih te se temelji na već postignutim rezultatima prijašnjih sličnih aktivnosti udruge.

3. KRITERIJI ZA DONOŠENJE ODLUKE O FINANCIJSKOJ POTPORI
Prilikom procjenjivanja prijavljenih programa Povjerenstvo za ocjenu prispjelih zahtjeva i raspodjelu sredstava za športske programe tijekom ljetnih i zimskih praznika “Otvorena škola” u 2011. godini donijet će konačan prijedlog odluke o dodjeli financijske potpore na temelju sljedećih kriterija:
– stručna utemeljenost športskog programa
– različitost športskog programa, ovisno o ponuđenim modelima provedbe
– kvaliteta programa, metode provođenja programskih aktivnosti u izravnome (neposrednome) radu s djecom i mladima, nove ideje i modeli razvoja te načini rješavanja postojećih problema u radu s djecom i mladima, uključenost djece i mladih u razvoj, praćenje i vrednovanje provedbe programa
– usklađenost s mjerama iz nacionalnih strategija, politika i/ili programa koje su u nadležnosti Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa i usmjerenost prema interesima, potrebama i sposobnostima djece i mladih.

4. NAČIN PRIJAVE PROGRAMA
Zainteresirani za podnošenje zahtjeva za financijskom potporom moraju dostaviti natječajnu dokumentaciju, kako slijedi:
– program športske aktivnosti koja ima pozitivno stručno mišljenje Agencije za odgoj i obrazovanje i verificirana je od strane Ministarstva
– detaljan opis sadržaja programa na ovjerenom i potpisanom propisanom obrascu- izvadak iz Registra udruga Republike Hrvatske ne stariji od tri (3) mjeseca do dana raspisivanja Natječaja (prema Pravilniku o obrascima i načinu vođenja registra udruga RH i registra stranih udruga RH, Narodne novine, broj: 11/02.);
– uvjerenje o nekažnjavanju odgovorne osobe udruge (članak 13. Zakona o športu, Narodne novine, 71/06. i 124/10.) koje nije starije od 30 dana, a koja ima ovlast s Ministarstvom potpisati ugovor o financijskoj potpori;
– presliku financijskog izvješća o poslovanju udruge za 2010. godinu ovjerenu od Državnog ureda za reviziju ili FINA-e (dostavljaju udruge obveznici sastavljanja financijskog izvješća) ili presliku odluke o ne sastavljanju financijskog izvješća koju je usvojilo upravljačko tijelo podnositelja te presliku Knjige primitaka i izdataka za 2010. godinu (dostavljaju udruge koje nisu obveznici sastavljanja financijskih izvješća);
– presliku uvjerenja o stručnoj osposobljenosti voditeljice/voditelja koja/i provodi športski program (Zakon o športu, Narodne novine, broj 150/06. i 124/10.);

Obrazac za prijavu programa nalazi se na službenoj Internet stranici Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa (www.mzos.hr).

5. ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA
Natječaj je otvoren danom objave na mrežnim stranicama Ministarstva.
Rok za podnošenje prijava programa je 40 dana od dana objavljivanja natječaja
Po završetku natječaja izvršit će se komisijsko otvaranje zaprimljenih prijava.

6. ROK I NAČIN OBJAVE PRIHVAĆENIH PROGRAMA
Prijava programa koji ne udovoljavaju uvjetima natječaja (zakašnjele prijave, prijave koje ne sadrže svu natječajem propisanu – potpisanu i ovjerenu dokumentaciju ili prijava podnesena na neki drugi način, odnosno suprotno uvjetima iz natječaja) neće se razmatrati
Povjerenstvo za ocjenu prispjelih zahtjeva i raspodjelu sredstava za športske programe tijekom ljetnih i zimskih praznika “Otvorena škola!” u 2011. godini predložiti će prijedlog odluke za financijske potpore
Državni tajnik, po ovlasti ministra znanosti, obrazovanja i športa, sukladno prijedlogu Povjerenstva i raspoloživim sredstvima donijet će konačnu odluku o raspodjeli sredstava
Obavijest o rezultatima natječaja bit će objavljena na mrežnoj stranici MinistarstvaUgovore o financijskoj potpori športskih programa udruge su obvezne s Ministarstvom potpisati najkasnije 30 dana nakon objave rezultata.
(www.mzos.hr)

Skip to content