NATJEČAJ za prijam u službu vježbenika na određeno vrijeme

Klasa: 112-06/19-01/01

Urbroj: 2189/01-08-01/3-19-2 od 29. X. 2019.    (6515)

Na temelju čl. 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08, 61/11, 4/18), i sukladno Planu prijma u službu za 2019. god. (Službeni vjesnik Grada Virovitice br. 1/19, 9/19), pročelnica Ureda gradonačelnika raspisuje

NATJEČAJ

za prijam u službu vježbenika na određeno vrijeme, na radno mjesto višeg/e stručnog/e suradnika/ice za odnose s javnošću radi obavljanja vježbeničkog staža – 1 izvršitelj/ica u Odsjek za protokol i odnose s javnošću Ureda gradonačelnika Grada Virovitice

Vježbenički staž traje 12 mjeseci.

U svojstvu vježbenika primaju se osobe sa završenim obrazovanjem određene stručne spreme i struke, bez radnog iskustva na odgovarajućim poslovima ili s radnim iskustvom kraćim od vremena određenog za vježbenički staž.

Uz opće uvjete za prijam u službu-punoljetnost, hrvatsko državljanstvo i zdravstvenu sposobnost, za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima, kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:

1. magistar novinarstva ili politologije te magistar društvenih ili humanističkih znanosti

2. bez radnog iskustva u struci ili s radnim iskustvom u struci kraćim od vremena propisanog za vježbenički staž (kraćim od 12 mjeseci)

3. poznavanje jednog stranog jezika

4. poznavanje rada na računalu.

Uvjet stručnog zvanja (stupanj obrazovanja) ispunjava i osoba koja je prema prijašnjim propisima stekla visoku stručnu spremu odgovarajuće struke.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke navedene u člancima 15. i 16. ZSN-a.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine broj 82/08, i 69/17.) na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju prednost pri zapošljavanju i imaju prednost u odnosu na ostale osobe samo pod jednakim uvjetima, moraju se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo. Osoba koja se u prijavi pozove na to pravo obvezna je priložiti odgovarajuće isprave kao dokaz o statusu te druge dokaze sukladno posebnom zakonu kojim je uređeno to pravo.

Osoba koja se pozvala na pravo prednosti na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17) dužna je dostaviti sve dokaze iz članka 103. navedenog zakona.

Pod jednakim uvjetima podrazumijeva se da ako na kraju provedenog pisanog testiranja kandidata/kinja i provedenog intervjua s istima, kandidati/kinje koji su po rang-listi ostvarili/e najveći i isti broj ukupnih bodova, prednost pri zapošljavanju imaju oni/e kandidati/kinje koji su se u svojoj prijavi pozvali/le na to pravo i dokazali/le ga dokazima.

U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja/ice prijave (ime, adresu stanovanja, broj mobitela/telefona te po mogućnosti adresu elektroničke pošte) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu na javni natječaj potrebno je priložiti sljedeće priloge:

1. životopis

2. dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja – neovjeren preslik diplome

3. dokaz o hrvatskom državljanstvu (neovjeren preslik domovnice, putovnice ili osobne iskaznice)

4. dokaz o ukupnom radnom iskustvu (ispis elektroničkog zapisa podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrdu o podacima evidentiranim u evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)

5. uvjerenja nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci)

6. vlastoručnu potpisanu izjavu da ne postoji zapreka za prijam u službu iz članaka 15. i 16. ZSN-a (izjavu nije potrebno ovjeravati)

7. dokaz o poznavanju jednog stranog jezika (preslik indeksa, svjedodžbe srednje škole ili odgovarajuće potvrde)

8. dokaz o poznavanju rada na računalu (preslik indeksa, svjedodžbe srednje škole ili odgovarajuće potvrde).

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata/kinja predočit će se izvornik ili ovjeren preslik.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani/a kandidat/kinja nakon obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 8 dana od objave u Narodnim novinama, na adresu: Grad Virovitica, Trg kralja Zvonimira 1, 33000 Virovitica, s naznakom: »Za javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto viši/a stručni/a suradnik/ica za odnose s javnošću radi obavljanja vježbeničkog staža u Odsjek za protokol i odnose s javnošću Ureda gradonačelnika – ne otvaraj«.

Urednom prijavom smatra se ona prijava koja sadržava sve podatke i priloge tražene u javnom natječaju.

Osoba koja ne podnese pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom/kinjom prijavljenim/nom na javni natječaj te prijava neće biti razmatrana, te će o navedenom biti dostavljena pisana obavijest.

Za osobe koje zadovoljavaju formalne uvjete iz javnog natječaja i stekle su status kandidata/kinje prijavljenog/ne na natječaj bit će provedena prethodna provjera znanja i sposobnosti testiranjem i pisanim intervjuom. Ako kandidat/kinja ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatrat će se da je povukao/la prijavu na javni natječaj.

O rezultatima javnog natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni/e u zakonskom roku i to najkasnije u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijava, dostavom rješenja o prijmu u službu izabranog kandidata/kinje, ili dostavom odluke o poništenju natječaja.

Na oglasnoj ploči Grada Virovitice i na web–stranici www.virovitica.hr naveden je opis poslova, podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, kao i podaci o prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata/kinja, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata/kinja za provjere.

Nakon izvršnosti rješenja o prijmu u službu, kandidatima/kinjama koji ne budu primljeni u službu, poštom će biti vraćena dokumentacija priložena u prijavi na javni natječaj.

Nakon raspisanog javnog natječaja i provedenog cjelokupnog postupka ne mora se izvršiti izbor, te će se u tom slučaju donijeti odluka o poništenju javnog natječaja.

Obavijest i upute kandidatima

 

Skip to content