Sufinanciranje projekata rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom

Objavljeno:

Podijeli:

Popularni sadržaj

Ministarstvo branitelja objavljuje 

JAVNI POZIV 

za sufinanciranje projekata rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom, sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske u 2014. godini na području Republike Hrvatske

Građevine, njezin dio ili oprema na području Republike Hrvatske čija će prilagodba ili uređenje biti sufinancirano sredstvima Državnog proračuna u 2014. godini jesu: građevine javne i poslovne namjene, njezin dio ili oprema: rampa, stubište, dizalo, vertikalno podizna platforma, koso podizna sklopiva platforma, ulazni prostor, WC, kupaonica, učionica, ulaz u vodu na plaži i na bazenu, orijentacijski plan za kretanje u građevini, stajalište i peron, parkirališno mjesto; svi s planiranim završetkom radova do 31. prosinca 2014. godine.

Sufinanciranje će se temeljiti na raspoloživim sredstvima osiguranim u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2014. godinu, u razdjelu 041 Ministarstvo branitelja, Aktivnost A 754010 „Pristupačnost objekata potrebama invalida“, Račun 3632 „Kapitalne pomoći unutar opće države“.

Pristupačnost, unaprjeđenje pristupačnosti i jednostavna prilagodba pristupačnosti osigurava se obveznim projektiranjem i izvođenjem građevina na način da sadrže obvezne elemente pristupačnosti i/ili da udovoljavaju uvjetima uporabe pomagala osoba s invaliditetom na način i u slučajevima propisanim Pravilnikom o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 78/13).

Zahtjev za sufinanciranje prilagodbe građevine po ovom javnom pozivu mogu podnijeti jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje ispunjavaju slijedeće uvjete:

  • djeluju na području Republike Hrvatske
  • provode djelatnosti usmjerene potrebama zajednice.

Zahtjev se podnosi na propisanom obrascu uz koji je potrebno priložiti slijedeću dokumentaciju:

  • Preslika Odluke o prilagodbi građevine, njezinog dijela ili opreme ili drugog odgovarajućeg dokumenta
  • Idejni projekt, tehnička rješenja sukladno članku 55., 56., i 57. Pravilnika o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 78/13),
  • Preslika žiro računa jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave,
  • Vlasnički list
  • Troškovnik radova s upisanim jediničnim cijenama za svaku vrstu radova, ukupnu cijenu i ukupnu cijenu u rekapitulaciji za cijeli objekt, na osnovu kojeg je ili će biti sklopljen ugovor o izvođenju radova s jedinicom lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno procjena troškova gradnje potpisana od strane ovlaštenog projektanta za navedeni objekt, njezin dio ili opremu,
  • Dozvola nadležnog Ureda za graditeljstvo,
  • Rješenje o uvjetima gradnje ili drugi odgovarajući dokument, izdan od nadležnog Upravnog tijela za prostorno uređenje i graditeljstvo, na osnovu kojeg se smije pristupiti građenju,
  • Prethodno odobrenje nadležnog Konzervatorskog odjela Ministarstva kulture ukoliko se izvodi prilagodba građevine zaštićenog kulturnog dobra.

Potpune zahtjeve koji ispunjavaju uvjete iz Javnog poziva razmatrat će posebna Radna skupina imenovana od strane ministra branitelja te predložiti donošenje odluka o sufinanciranju i visini odobrenih sredstava, odnosno odluka o odbijanju zahtjeva.

Zakašnjele prijave, nepotpune i one koje ne zadovoljavaju uvjete iz ovog Javnog poziva neće se razmatrati. Radna skupina zadržava pravo zatražiti dodatna pojašnjenja ili dokumentaciju radi ocjene zahtjeva za sufinanciranje.

Daljnje obveze regulirat će se ugovorom o sufinanciranju s jedinicom lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Zahtjevi se dostavljaju isključivo poštanskim putem na adresu:

Ministarstvo branitelja, Radna skupina za projekt rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom, s naznakom „prilagodba građevine, njezinog dijela ili opreme“, Zagreb, Savska cesta 66.

Javni poziv ostaje otvoren do 26. veljače 2014. godine.

Sve dodatne informacije, kao i obrazac zahtjeva za sufinanciranje prilagodbe mogu se dobiti u Ministarstvu branitelja i na internetskoj stranici Ministarstva www.branitelji.hr.

MATERIJALI Obrazac zahtjeva za sufinanciranje

Skip to content