Lokacijska dozvola za zahvat u prostoru: građenje kompleksa UPOV-a „uređaj za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Virovitica konačno odabranog kapaciteta 25000 ES sa pripadajućim građevinama“ u Virovitici, na k.č. br. 3250/3 i 3249/1 k.o. Virovitica

Objavljeno:

Podijeli:

Popularni sadržaj

Lokacijsku dozvolu za zahvat u prostoru: građenje kompleksa UPOV-a „uređaj za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Virovitica konačno odabranog kapaciteta 25000 ES sa pripadajućim građevinama“ u Virovitici, na k.č. br. 3250/3 i 3249/1 k.o. Virovitica možete preuzeti OVDJE.

Skip to content